Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Csak naptári hónapra állítható ki gyűjtőszámla

Január elsejétől megváltoznak a gyűjtőszámlák kibocsátására vonatkozó előírások, eszerint a korábbiaktól eltérően jövőre gyűjtőszámla csak naptári hónapra vonatkozóan bocsátható ki. Ennél hosszabb időszakra csak külön feltételek mellett állíthatnak ki gyűjtőszámlát az adóalanyok.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény vonatkozó paragrafusának 2013. január elsejétől hatályos módosítása alapján a jövő év elejétől megváltoznak a gyűjtőszámla kibocsátási időszakára vonatkozó előírások. A gyűjtőszámlára alkalmazandó előírások tartalma ugyanakkor nem változik, így például a kibocsátás továbbra is feltétele lesz a felek előzetes megállapodása – derül ki a NAV honlapján olvasható közleményből.

 

Az Áfa törvény 2012. december 31-éig hatályos előírása alapján abban az esetben, ha az adóalany a rá vonatkozó adómegállapítási időszakban ugyanazon személy, szervezet felé több számlaadási kötelezettséget eredményező ügyletet teljesít, számlaadási kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy azokról egy számlát – gyűjtőszámlát – bocsát ki.

A korábbi szabályozástól eltérően 2013. január elsejétől gyűjtőszámla naptári hónapra vonatkozóan bocsátható ki. E változás nem érinti azon adóalanyok – partnerükkel történt megállapodás alapján teljesített – gyűjtőszámla kibocsátását, akik az általános forgalmi adó tekintetében havi bevallás benyújtására kötelezettek, tekintve, hogy adómegállapítási időszakuk egy naptári hónap, és a naptári hónapra, valamint az annál rövidebb időszakra vonatkozó gyűjtőszámla kibocsátásának lehetősége továbbra is fennáll.

Az Áfa tv. 2013. január elsejétől hatályos 164. § (2) bekezdésében meghatározott különös szabályból következően a teljesítésre kötelezett csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén bocsáthat ki egy naptári hónapnál hosszabb, illetve az egyik naptári hónapban kezdődő és a másik naptári hónapban befejeződő időszakra vonatkozóan gyűjtőszámlát:

  • a) ha nem havi bevallásra kötelezett adóalany és
  • b) a gyűjtőszámla nem tartalmaz EU-n belüli adómentes termékértékesítést és
  • c) a gyűjtőszámla nem tartalmaz olyan szolgáltatásnyújtást, amely után az adót a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló uniós irányelvnek megfelelő tagállami szabályozás alapján a szolgáltatást igénybevevő adóalany fizeti és
  • d) a gyűjtőszámla kibocsátási időszaka nem haladja meg az adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszakot.

A c) pont szerinti ügyletek körébe azok a szolgáltatásnyújtások tartoznak, amelyeknek a teljesítési helyét a szolgáltatást igénybevevő adóalany gazdasági célú letelepedési helye határozza meg, és amelyek az EU másik tagállamában teljesülnek.

A változás oka, hogy a termékértékesítés, valamint az olyan szolgáltatásnyújtás esetén, amely után az adót a szolgáltatást igénybevevő adóalany fizeti, a számlát a teljesítés hónapját követő hónap 15. napján belül kell kibocsátani. Amennyiben a felek az egyéb feltételek fennállása mellett az egy naptári hónapot meghaladó időszakról történő gyűjtőszámla kibocsátásban állapodtak meg, és a teljesítésre kötelezet adóalany ugyanezen vevő, igénybevevő részére teljesít a b) vagy a c) pont alatti ügyletet is ebben az időszakban, úgy ez utóbbi ügyletekről a gyűjtőszámlától eltérő külön számlát kell kibocsátania.

Ezek alapján a NAV közleménye szerint az általános forgalmi adó tekintetében negyedéves bevallásra kötelezett adóalanyoknak célszerű felülvizsgálniuk a gyűjtőszámla kibocsátására vonatkozó megállapodásaikat.

Figyelemmel arra, hogy nem lehet éves bevallásra kötelezett az olyan adóalany, aki/amely a b, illetve c pontban ismertetetteknek megfelelő ügyletet teljesít, a változás az éves bevallásra kötelezett adóalanyok gyűjtőszámla kibocsátását nem érinti.

forrás: Hajdu Ilona

Login