Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Fuvarozók külföldi üzemanyag-beszerzésének áfája

Sok olyan gazdasági esemény bekövetkezhet külföldön a vállalkozások életében, amikor az adott országban meghatározott általános forgalmi adót kell megfizetniük a részükre kiállított számlában. Ezek azok az esetek, melyek teljesítési helye abban az országban van, ahol azt a terméket megveszik, a szolgáltatást igénybe veszik.

Tipikus példája ennek a szállodai szolgáltatás igénybevétele, vagy a külföldi teherfuvarozást végzők gázolajszámlája, esetleg a jármű javítási költsége. Ezeken a számlákon mindig az adott ország hozzáadott értékadóra vonatkozó rendelete szerint számítják fel az általános forgalmi adót, és az ottani szabályok határozzák meg azt, hogy ez a külföldi adóalanyok számára milyen feltételekkel téríthető vissza.

2009. december 31-éig két lehetőségünk volt arra, hogy ilyen helyzetben hozzájuthassunk a tevékenységünk érdekében teljesített beszerzések levonható áfájához:

– vagy bejelentkeztünk az adott országba áfa-alanyként,

– vagy pedig megbíztunk az adott országban egy adóügyi képviselőt, aki helyettünk eljárt a visszaigénylés érdekében.

A vállalkozások több mint 80%-a azonban nem igényelte vissza a külföldön megfizetett – amúgy jogosan visszaigényelhető – általános forgalmi adót, a bonyolult, idegen nyelvű és hosszadalmas ügyintézés elkerülése miatt. Az adó-visszatérítés lebonyolításához néhány ország helyi adószakértő közbeiktatását írta elő. Hazánkban voltak vállalkozások, amelyek vállalták a visszaigénylés lebonyolítását. Az üzemanyag-kereskedők pedig különböző üzemanyagkártyás megoldásokat vezettek be.

Decemberben azonban az Európai Unió előírásaihoz igazodva megjelent, a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megillető általános forgalmiadó-visszatéríttetési jognak, valamint a belföldön letelepedett adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető hozzáadott-értékadó-visszatéríttetési jognak érvényesítésével kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet.

A címe egy borzalom! Ezért nagyon nehezen található meg.

A jogszabály két fő részre oszlik:

– egyrészt tartalmazza a belföldi adóalanyokat az Európai Közösség más tagállamában megillető áfa-visszatérítés szabályait,

– másrészt rendelkezik a külföldi adóalanyok számára adható magyar áfa-visszatérítés feltételeiről és eljárási szabályairól.

Minden közösségi tagállamnak van hasonló jogszabálya ebben a tárgykörben.

Belföldi áfa-alanyok

2010-től tehát a Magyarországon letelepedett áfa-alany amennyiben más tagállamban úgy szerzett be terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, hogy annak árában a másik tagállambeli eladó a saját tagállamában alkalmazandó hozzáadottérték-adót (rövidítve: héa) jogszerűen hárította át, akkor ezt az adót az érintett tagállam áfa-szabályainak megfelelően jogosult visszakérni az érintett tagállam adóhatóságától.

2010. január 1-jétől azonban a Magyarországon letelepedett áfa-alany ezt a kérelmet már nem közvetlenül az érintett tagállam adóhatóságához nyújtja be, hanem az adó visszatéríttetését az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál kell kezdeményeznie. Az állami adóhatóság a visszaigénylési eljárásban csak előzetes szűrő feladatokat lát el, mivel ha a kérelmező adóalanyok megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, akkor a kérelmeket az APEH az átvételük napjától számított 15 napon belül köteles továbbítani a külföldi adóhatóságoknak.

Január elsejétől már az előző év vonatkozásában is csak az állami adóhatóság közreműködésével kérelmezhető a külföldi áfa visszatéríttetése. A kérelmeknek a visszatérítéssel érintett időszakot követő év szeptember 30-áig meg kell érkezniük az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz, különben a külföldi adóhatóság a kérelmet vizsgálat nélkül elutasítja.

Az ügyintézési határidő négy hónap, de ha a külföldi adóhatóság kiegészítő információkat is bekér, akkor az ügyintézési határidő meghosszabbodik, ám a döntést nyolc hónapon belül így is meg kell hozni.

Ezen az alapvető változáson kívül a másik jelentős változás az, hogy 2010. január 1-jétől kizárólag elektronikusan nyújtható be a Magyarországon letelepedett áfa-alany hozzáadottérték-adó visszatérítési kérelme a más tagállamban kifizetett általános forgalmi adó visszatérítésére vonatkozóan.

Tehát a belföldön letelepedett adóalanyok a 10ELEKAFA jelű nyomtatványon, elektronikus úton kezdeményezhetik az áfa-visszatéríttetést az Európai Közösség bármelyik tagállamából.

A nyomtatvány, a kitöltést segítő ellenőrző programmal, angol és magyar nyelvű kitöltési útmutatóval együtt, letölthető a www.apeh.hu “Nyomtatványkitöltő programok” menüből és a www.magyarorszag.hu portálon keresztül nyújtható be. A Magyarországon letelepedett áfa-alanyok 2010. január 1-jét követően benyújtott papírlapú kérelmeit az Európai Közösség tagállamainak adóhatóságai automatikusan, érdemi vizsgálat nélkül elutasítják.

Megjegyzem, hogy a belföldön nem letelepedett (külföldi) adóalanyok a saját letelepedésük szerinti tagállami adóhatóság által kialakított nyomtatványt nyújtják be elektronikusan a letelepedés helye szerinti tagállamuk erre kialakított rendszerén keresztül.

A kérelmet a kérelmező adóalany vagy a ‘T180 Bejelentés és adóhatósági regisztrációs adatlap az adóügyek elektronikus intézéséhez elnevezésű nyomtatványon bejelentett meghatalmazott nyújthatja be az állami adóhatósághoz. A ‘T180-as adatlapon a Bejelentések/Beadványok rovatban kell jelölni az “ELEKAFA” kódkockát.

A nyomtatványon beérkezett kérelmeket az állami adóhatóság megvizsgálja, és amennyiben a kérelmező nem felel meg az adózás rendjéről szóló törvény 9. számú melléklete I/2A. pontjában foglaltaknak, a kérelem továbbítását a beérkezésétől számított 15 napon belül elutasítja. Az elutasító határozatot elektronikusan közli az adóalannyal.

E törvényhely szerint “belföldön letelepedett adóalany” az a személy, aki (amely) abban az időszakban, amelyre az adó-visszatéríttetési kérelem vonatkozik, az általános forgalmi adóról szóló törvény alkalmazásában belföldön gazdasági céllal letelepedett vagy belföldön lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező adóalany.

Nem jogosult a visszatéríttetési eljárásban igényt előterjeszteni az a belföldön letelepedett adóalany, aki (amely)

a) kizárólag olyan, az általános forgalmi adóról szóló törvény 85-86. §-ában és 87. §-ának “a” pontjában meghatározott tevékenységet végez, amely az általános forgalmi adó levonására nem jogosítja, vagy

b) alanyi adómentességet választott, vagy

c) kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak minősül az általános forgalmi adóról szóló törvény XIV. fejezete szerint.

Az ELEKAFA nyomtatványon beküldött visszatérítési igényét az adózó a visszatéríttetés tagállama felé a visszatéríttetési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig nyújthatja be.

A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésére nincs lehetőség.

Egy nyomtatvány egyszerre egy tagállamból történő visszaigénylésre szolgál, tehát ha több országból igényelünk vissza hozzáadottérték-adót, akkor több nyomtatványt kell kitölteni.

A visszatéríttetési időszak a visszaigénylés tagállama által a 2008/9/EK tanácsi irányelv 16. cikkének megfelelően meghatározott időszak, amelyre az adó-visszatéríttetési kérelem vonatkozik. Az Irányelv hivatkozott rendelkezése értelmében a visszatérítési időszak nem haladhatja meg az egy naptári évet, és nem lehet kevesebb három naptári hónapnál. A visszatérítési kérelmek vonatkozhatnak azonban három hónapnál rövidebb időszakra is abban az esetben, ha az időszak egy naptári év fennmaradó részét teszi ki és az értékhatár kritériumokat is betartjuk.

A minimális visszaigényelhető összegek határait az Irányelv 17. cikke tartalmazza. Amennyiben a visszatérítési kérelem egy naptári évnél rövidebb, de három hónapnál nem rövidebb időszakra vonatkozik, a hozzáadott értékadó összege, – amelyre vonatkozóan a visszatérítési kérelmet benyújtják, – nem lehet kevesebb 400 EUR-nál vagy a nemzeti pénznemben kifejezett, ezzel egyenértékű összegnél.

Amennyiben a visszatérítési kérelem egy naptári éves visszatérítési időszakra vagy egy naptári év fennmaradó részére vonatkozik, a héa összege nem lehet kevesebb 50 EUR-nál, vagy a nemzeti pénznemben kifejezett, ezzel egyenértékű összegnél.

A csoportos áfa-alanyiságban részt vevő tagok nem a csoport képviselője által, hanem külön-külön jogosultak külföldi áfa visszatéríttetésére.

A cikk elején hivatkozott PM rendelet 8.§ (1) bekezdésének “e” pontja nyilatkozatot ír elő a belföldön letelepedett adóalany számára arra vonatkozóan, hogy a kérdéses időszakban nem végzett olyan értékesítést az áfa-visszaigényléssel érintett tagállamban, amelynek adóját ott kellett megfizetni. Ez a nyilatkozat a kérelem érvényességének egyik feltétele, melyet a nyomtatványon teljesíthetünk.

Főszabályként a PM rendelet 8. § 3. “b” pontja értelmében a számla, termékimport-okmány másolata elektronikus mellékletként csatolandó, ha az okmányon szereplő adóalap

– üzemanyag esetében a 250,

– egyéb esetekben pedig az 1000 eurónak megfelelő

a visszatérítés tagállamának nemzeti pénznemében kifejezett pénzösszeget eléri vagy meghaladja. Azonban ezt nem minden tagállam tette kötelezővé.

Értékhatártól függetlenül nem kötelező automatikusan csatolni a kérelemhez a számlákat, okmányokat a következő országokban:

Ausztria (AT), Bulgária (BG), Dánia (DK), Írország (IE), Olaszország (IT), Luxemburg (LU), Hollandia (NL), Portugália (PT), Svédország (SE), Szlovénia (SI).

Ezeket a szabályokat tehát azoknak az adóalanyoknak kell alkalmazniuk, amelyek a Közösség egy másik tagállamában felszámított áfát fizettek, s a visszaigénylés feltételeinek megfelelnek. Más lehetőség a visszatérítésre nincs.

Külföldön letelepedett adóalanyok

A belföldön nem letelepedett külföldi adóalanynak az áfa-visszaigénylési kérelmét elektronikusan kell benyújtania a letelepedése szerinti tagállam adóhatóságánál, az ott meghatározott módon és formában. Elektronikusan kell benyújtani a 2009-re vonatkozó, de 2010. január 1-je után benyújtott kérelmeket is.

A kérelem pontos formáját, a csatolandó mellékletek kiterjesztését és maximális méretét az adóalany letelepedése szerinti közösségi tagállamnak az adóhatósága határozza meg.

A Magyarországról történő áfa-visszatérítés szabályaiban újdonság az, hogy a korábbi előírásoktól eltérően január elsejétől már nem csak azok után a számlák után téríttethető vissza az áthárított áfa, amelyek adóval növelt ellenértékét a kérelem időszakában kiegyenlítették. Az áfa-visszatéríttetés szempontjából a továbbiakban nem a kifizetés időpontját, hanem az áfa összegéhez kötődő ügylet teljesítési időpontját kell figyelembe venni.

A kérelem nyomtatványhoz kötelezően csatolandó, az ügylet teljesítését tanúsító számla, előleg számla, illetve a termék szabadfogalomba bocsátásáról szóló határozat, amelyben az adóalap az 1000 eurónak, üzemanyag esetén a 250 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladja.

Forrás: Kovácsné Álmosdy Judit, Forrás: Adófórum

Login