Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

2012-től bevezetett katasztrófavédelmi hozzájárulásról.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény valamint a vonatkozó Kormány rendeletek alapján, a katasztrófavédelmi hozzájárulásra (a továbbiakban: hozzájárulásra) vonatkozó szabályok 2012. január 1 léptek hatályba.

 

A hozzájárulás fizetésének célja, hogy támogatást biztosítson a katasztrófavédelmi műszaki -technikai eszközök, felszerelések beszerzéséhez, fejlesztéséhez, felújításához, a védekezési kiadásokhoz, polgári védelmi szervezetek képzéséhez, felszereléséhez, illetve önkéntes mentőszervezetek támogatásához.

Fizetésre kötelezettek köre kiterjed alapvetően

1. azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki

– veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, vagy létesítményt működtet, vagy

– döntő befolyást gyakorol azok működésére.

2. Az 1 tartozó azon gazdálkodó szervezetekre, akik a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály (ADR) szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását vagy feldolgozását végzik.

A hozzájárulás alapja és mértéke

A fizetésre kötelezettek esetében a hozzájárulás összege a veszélyes tevékenységgel összefüggésben keletkezett és az energiaadó összegével csökkentett éves nettó árbevétel vagy a felhasznált veszélyes árú nettó értékének 0,1%-a

Mentességet élveznek a hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól, többek között

– az állami és önkormányzati szervek,

– azon gazdálkodók, akik veszélyes árukat kizárólag közvetlenül a lakosság részére történő kiskereskedelmi forgalmazáshoz, illetve szolgáltatás nyújtásához tárolnak,

– azon gazdálkodók, akiknek a tárgyévet megelőző évben a nettó árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot.

A hozzájárulás visszatérítése

Amennyiben a fizetésre kötelezett a tárgyévet megelőző évben vagy a tárgyévben a katasztrófa kockázati szintet csökkentő műszaki beruházást valósított meg, abban az esetben a befizetett hozzájárulás egynegyedének visszatérítését kérelmezheti a kötelezett.

Eljárási szabályok

A hozzájárulás fizetésére kötelezett gazdálkodók március 31-ig kötelesek bejelentést tenni az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál. A fizetésre kötelezett a tárgyév június 30-ig köteles megállapítani és írásban nyilatkozni – a tárgyévet megelőző év adatai alapján – a katasztrófavédelmi hozzájárulás összegéről, továbbá a hozzájárulás összegének 40%-át előlegként befizetni. A hozzájárulás fennmaradó 60%-át a tárgyév december 31-ig köteles befizetni a gazdálkodó. Naptári évtől eltérő üzleti év esetén a gazdálkodó a határidők

vonatkozásában eltérést kérhet. A katasztrófavédelmi hozzájárulás meg nem fizetése esetén adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

A vonatkozó jogszabályok értelmezésével és gyakorlati végrehajtásával kapcsolatban már eddig is számos kérdés merült fel. Nem egyértelmű például, a veszélyes tevékenységgel vagy termék értékesítéssel összefüggésben keletkezett árbevétel elkülönítésének módszere az egyéb tevékenységgel vagy termék értékesítéssel kapcsolatban keletkezett árbevételtől.

Forrás: PWC

 

Login