Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő adókedvezményről

A látvány-csapatsportok támogatásának 2011. július 1-jén – a sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvénnyel – bevezetett szabályait a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVIII. törvény (Mód. tv.) 2011. december 17-ei nappal módosította. Ezzel egyidejűleg a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) egyes rendelkezései is megváltoztak. A változásokra is tekintettel, a támogatás folyamatában az alábbiakat kell figyelembe venni.

A társasági adó alanya a jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező amatőr vagy hivatásos sportszervezet, közhasznú alapítvány, köztestület, vagy a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége (továbbiakbansportszervezetek) részére – a támogatási igazolás kézhezvételét követően – teljesített támogatás (juttatás) után jogosult a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-ában rögzített adókedvezmény igénybevételére [Tao. tv. 22/C. § (3) bekezdés].

1.) A támogatás teljesítése, mint az adókedvezmény feltétele

A Tao. tv. 22/C. § 2011. december 17-től hatályos (3a) bekezdése értelmében a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezménye igénybevételének feltétele – a Korm. rendeletben meghatározottak szerint – a támogatási igazolásban szereplő összegű támogatás adózó részéről történő teljesítése. Ez a szabály már a 2011-2012-es támogatási időszak kapcsán is alkalmazandó. A kedvezmény igénybevételére való jogosultság attól függ, hogy a teljesített összeg számviteli szempontból melyik évi költségként kerül elszámolásra. Ha a támogató bankszámlája 2011. december 31-ig megterhelésre került, akkor az 2011. évi költség, ezen összeggel nem növeli a 2011. évi adózás előtti eredményét, s a 2011. évre illeti meg adókedvezmény. Több részletben történő utalás esetén az adókedvezmény igénybevételénél szintén az a meghatározó szempont, hogy az egyes átutalások teljesítésére mikor (melyik évben) kerül sor.

Példa(1): „A” cég 5.000 ezer Ft összegű támogatást kíván nyújtani „B” profi sportszervezetnek, amelyből 2011-ben első részletként 3.000 ezer Ft,  a maradék összeg pedig 2012-ben kerül átutalásra. „A” cég 2011-ben legfeljebb 3.000 ezer, 2012-ben 2.000 ezer Ft-tal csökkentheti adóját (a Tao. tv. 23. § (3) bekezdésében említett 70%-ot is figyelembe véve). A nem egy összegű teljesítés nem érinti a támogatási igazolás érvényességét.

2.) A támogatás átutalására az igazolás kézhezvételét követően, azaz legkorábban a támogatási igazolás keltének napján van lehetőség

Példa(2): „A” kft. 2011. december 19-én támogatási szerződést kötött „B” sportszervezettel 500 ezer Ft értékben. A gazdasági társaság aznap át is utalta az összeget. Az országos sportági szakszövetség 2011. december 29-ei dátummal állította ki a támogatási határozatot (támogatási igazolást). Mivel a támogatás teljesítésére nem december 29-én, vagy ezt követően – de még 2011-ben – került sor, a látvány-csapatsportok támogatásához fűződő adókedvezmény 2011-re nem vehető igénybe (annak azonban nincs akadálya, hogy a támogatási igazolás alapján annak érvényességi idején belül újabb átutalás történjen, ami a jogszabályi feltételek betartása esetén az adókedvezmény 2012-es érvényesíthetőségéhez vezet).

3.) A támogatást a támogatási igazolásban rögzített, elkülönített pénzforgalmi számlaszám(ok)ra kell teljesíteni

A támogatás összegét a támogatási igazolásban meghatározott egyes elkülönített pénzforgalmi számlákra történő átutalással kell teljesíteni; előfinanszírozás esetén a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére, míg utófinanszírozás esetén a sportigazgatási szervnél, illetve országos sportági szakszövetségnél megnyitott elkülönített pénzforgalmi számlára. Az adókedvezmény felhasználására a támogatási igazolás birtokában, az abban szereplő adatoknak megfelelő teljesítés esetén van lehetőség, ettől való eltérés esetén az adókedvezmény nem jár.

Példa(3): „A” társaság a 2011. évben 1.000 ezer Ft értékben előfinanszírozással támogatni kívánja „B” amatőr sportklubot. A támogatási igazolás a felek rendelkezésére áll, „A” társaság készpénzben átadja a sportklub részére az összeget. Mivel a támogatás nem „B” sportszervezet igazolásban feltüntetett elkülönített bankszámlaszámára érkezik, ez nem tekinthető adókedvezményre jogosító támogatásnak.

Példa(4): „A” társaság „B” amatőr sportklub részére 1.000 ezer Ft mértékű támogatást nyújt a támogatási igazolás kézhezvételét követően, azonban tévedésből nem az igazoláson szereplő számlaszámra, hanem a sportszervezet egy másik bankszámlaszámára utalja az összeget. Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a támogatás összege visszautalásra kerül a támogató részére, aki immár az igazoláson szereplő számlaszámra utalja át az összeget (az elkülönített számlára utalás terhelési dátumának megfelelő adóévben).

A támogatási időszak keresztféléves jellegéből (július 1-június 30.) adódóan egy adóévben maximum két támogatási időszakban adott támogatás után jár adókedvezmény. Ha pl. a támogató támogatási szerződést köt a 2011/2012., illetve a 2012/2013-as időszakra is, a 2012. adóévben mindkét támogatási időszakra vonatkozó juttatás után adókedvezményre jogosult. Dönthet azonban akként is, hogy az adókedvezményt egy későbbi évben használja fel, a Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdésében foglaltak alapján (az adókedvezmény a juttatás adóéve és az azt követő három adóév adójából vehető igénybe).

4.) A támogató értesítési kötelezettsége

A Korm. rendelet 2011. december 17-től módosított 7. § (1) bekezdésének a) és b) pontja alapján a támogatási igazolásban szereplő összeg átutalását követően a támogató 8 napon belül köteles értesíteni az állami adóhatóságot. Emellett az adózónak a támogatási igazolás másolatát és az átutalás(oka)t igazoló banki bizonylat(ok)at is meg kell küldenie. Az értesítési kötelezettség teljesítése céljából használható a Nemzeti Adó-és Vámhivatal által erre a célra rendszeresített formanyomtatvány is (www.nav.gov.hu/Letöltések/Adatlapok, igazolások, meghatalmazásminták/Értesítés a látvány-csapatsportok támogatásáról).

A támogatási igazolás másolatának és a banki bizonylat(ok)nak a rendelkezésre bocsátása az adókedvezmény érvényesítésének feltétele [Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés]. Érdemes továbbá felhívni a figyelmet arra, hogy az értesítési kötelezettség késedelmes (8 napon túli) teljesítése esetén az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 172. § (15) bekezdése alapján 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatalt több részletben történő utalás esetén valamennyi tranzakcióról értesíteni kell, mellékelve a banki igazolásokat.

5.) A látvány-csapatsportok támogatása és a fizetendő adóelőleg

A látvány-csapatsport támogatása jogcímén kifizetett összeg csökkenti a társasági adót, ugyanakkor az előlegfizetésre közvetlen kihatása nincs; az adózó az előleg-mérséklését kezdeményezheti az Art. 42. § (2) bekezdése értelmében (erre vonatkozóan a Nemzeti Adó-és Vámhivatal „A látvány-csapatsportok támogatásának hatása a 2011. évi társasági adóelőlegre” címmel 2011. szeptember 29-én tájékoztatót tett közzé). A mérséklési kérelem kapcsán lényeges, hogy az adózó 20%-ig terjedő mértékű bírságot fizet, ha az előző időszak adatai alapján előírt (bevallott) adóelőlegét mérsékelték, és ezért kevesebb adóelőleget fizetett, mint amennyit tényleges eredménye alapján kellett volna. A bírság alapja az előző időszak adatai alapján előírt (bevallott) adóelőleg és a mérsékelt adóelőleg különbözete [Art. 172. § (13) bekezdés].

A társasági adóelőleg adóév végén esedékes kiegészítésénél az adókedvezmény összegét az adózó természetesen figyelembe veheti.

6.) A hivatásos sportszervezetek támogatása tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcímén

A hivatásos sportszervezetek részére tárgyi eszköz beruházásokra/felújítás címén nyújtható támogatások hatályba lépéséhez az Európai Bizottság jóváhagyó határozatára volt szükség, az Európai Unióról szóló szerződés, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése alapján. A SA.31722 (2011/N) számú határozat meghozatala napját követő 15. napon – 2011. november 25-én – léptek hatályba a profi klubok hivatkozott jogcímeken történő támogathatóságáról szóló előírások, „A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén” címmel hozott jóváhagyó határozata meghozatala napjának megállapításáról szóló 1/2011. (XII. 30.) NGM határozat rendelkezései szerint [2011. évi LXXXII. tv. 12. § (4) bekezdés].

7. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: új Mód. tv.) illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: módosító Korm. rendelet)

A Magyar Közlöny 2012. évi 44. számában (2012. április 13.) került kihirdetésre az új Mód. tv., illetve a módosító Korm. rendelet, amelyek az alábbi változásokat eredményezik a sporttámogatás rendszerében (a Korm. rendelet módosításai közül csupán azok kerülnek ismertetésre, amelyek a támogató, mint társasági adóalany szempontjából relevánsak).

a) Köztartozásmentesség a támogató részéről

A Korm. rendelet 2011. július 1-jétől hatályos szabályai csupán a támogatásban részesülő kapcsán követelték meg a köztartozás-mentességet.

2012. április 14-től hatályos új rendelkezés alapján megállapítható [Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pont], hogy a jóváhagyást végző szervezet a támogatási igazolás kiállítása iránti kérelmet – egyéb feltételek teljesülése mellett – abban az esetben köteles teljesíteni, ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg a támogató 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás benyújtásával, vagy arra vonatkozó nyilatkozattal igazolja utóbbi köztartozás-mentességét, hogy szerepel a köztartozásmentes adózók adatbázisában. A nemleges együttes adóigazolás iránti kérelem (2012-ben a 12UK12 számú nyomtatvány) benyújtása esetén a főlap D) rovat 3. pontjánál fel kell tüntetni, hogy az együttes adóigazolás célja a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja szerinti köztartozás-mentesség igazolása.

A Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdése szerint a látvány-csapatsportok támogatásához kapcsolódó adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózónak a támogatási igazolás kiállításakor se legyen lejárt köztartozása. Ennek tényét a támogató nem köteles még egyszer igazolni a jóváhagyást végző szervezet felé, ám figyelemmel kell lennie a feltételre az adókedvezmény érvényesítésekor [az előírás a Tao. tv. 29/Q. § (6) bekezdés alapján legkorábban a 2012-2013-as támogatási időszak során kibocsátandó támogatási igazolások kapcsán alkalmazandó].

A Tao. tv. 3. számú melléklet B) fejezet 15. pontja a támogatás értékét akkor tekinti elismert költségnek, ha a juttatás a törvény 4. § 44-45. pontja alapján történik. Mivel a Tao. tv. 4. § 45. pontja a támogatási igazolásról szól, amennyiben ennek kibocsátására azért nem kerül sor, mert a támogató nem tudja igazolni köztartozás-mentességét, a támogatás összege nem tekinthető a 3. számú melléklet B) fejezet 15. pontja alapján vállalkozás érdekében felmerült költségnek, és a Tao. tv. 3. számú melléklet A) fejezet 13. pontját kell rá alkalmazni.

b) Látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben ellátott hatósági és szolgáltatási feladatok támogatása

A Korm. rendelet újonnan beiktatott 2. § (6a) bekezdése értelmében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató a képzéssel összefüggő feladatok, a személyi jellegű ráfordítások, a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának, a versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása jogcímén nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének 1 %-át a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet által közzétett előirányzat felhasználási keretszámlájára befizesse. A Korm. rendelet 16. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a befizetési kötelezettséget a módosító Korm. rendelet hatálybalépésekor – 2012. április 14. – folyamatban lévő sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmeknél már alkalmazni kell.

A szabályozás szerint a befizetett összeget a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben ellátott közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok központi költségvetési támogatására kell fordítani.

c) Versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatása, mint támogatható jogcím

A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet (ideértve a sportiskolát is) az eddig hatályos szabályok szerint a versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatására kizárólag a szakszövetségen keresztül kaphatott támogatást. Az új szabályozás szerint erre már a 2012-2013-as támogatási időszaktól kezdődően saját jogon jogosulttá válik [Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont, 29/Q. § (6) bekezdés].

Szintén a 2012-2013-as támogatási időszaktól kezdődően az amatőr klubok mellett a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványok is támogathatóak versenyeztetéssel kapcsolatban felmerülő költségeik jogcímén [Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés d) pont df) alpont, 29/Q. § (6) bekezdés].

Ehhez kapcsolódóan mondja ki a Korm. rendelet 2012. április 14-től hatályos 9. § (3) bekezdése, hogy „a versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása – az országos sportági szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentésén keresztül – a szakszövetségen keresztül is történhet”. 

[Nemzetgazdasági Minisztérium 9877/1/2012 – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 5228075135/2012]

Forrás: NAV Ügyfélkapcsolati Főoszt.

Login