Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

A kisvállalati adó (KIVA)

Megszavazta a parlament a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) és a kisvállalati adót (KIVA) a kisvállalkozásokat érintő új adózási formákat.

2013 januárjától két új, egyszerű adónem közül választhatnak a kisvállalkozások: az egyik a kisvállalati adó (KIVA).

A KISVÁLLALATI ADÓ

11. Számviteli alapelvek

15. §

Az Szt. előírásaitól a megbízható és valós

összkép biztosítása érdekében történő eltérés nem eredményezheti

az adókötelezettség változását.

12. Az adó alanya

16. §

(1) A kisvállalati adó alanya az

a) az egyéni cég,

b) a közkereseti társaság,

c) a betéti társaság,

d) a korlátolt felelősségű társaság,

e) a zártkörűen működő részvénytársaság,

f) a szövetkezet és a lakásszövetkezet,

g) az erdőbirtokossági társulat,

h) a végrehajtó iroda,

i) az ügyvédi iroda és a közjegyzői iroda,

j) a szabadalmi ügyvivői iroda,

k) a külföldi vállalkozó,

l) a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy, amely

megfelel az e törvényben meghatározott valamennyi feltételnek, és

az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon,

elektronikus úton bejelenti, hogy adókötelezettségeit e törvény

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy az adóévre akkor

választhatja a kisvállalati adó szerinti adózást, ha a) az átlagos statisztikai

állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan

nem haladja meg a 25 főt;

b) az adóévet megelőző adóévben elszámolandó bevétele várhatóan

nem haladja meg az 500 millió forintot, 12 hónapnál rövidebb adóév

esetén az 500 millió forint időarányos részét;

c) az adóévet megelőző két naptári évben adószámát az állami adóhatóság

jogerősen nem törölte vagy függesztette fel;

d) üzleti évének mérlegforduló napja december 31.;

e) az adóévet megelőző adóévéről készítendő beszámolójában a

mérlegfőösszege várhatóan nem haladja meg az 500 millió forintot.

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott állományi létszám és bevételi

határok számítása során a kapcsolt vállalkozások átlagos statisztikai

állományi létszámát és bevételét együttesen, az utolsó beszámolóval

lezárt üzleti év adatai alapján

kell figyelembe venni.

17. §

(1) Az adóalany adókötelezettsége – a (2) bekezdésben foglaltak

kivételével – a belföldről és külföldről származó jövedelemre egyaránt

kiterjed.

(2) A külföldi vállalkozó adókötelezettsége a belföldi telephelyen

végzett vállalkozási tevékenységből származó jövedelmére terjed ki.

18. §

Az adóalany nem határozhatja el mérlegforduló napjának megváltoztatását,

továbbá számviteli beszámolóját csak forintban állíthatja

össze.

13. Az adóalanyiság keletkezése és megszűnése

19. §

(1) A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság a választás állami adóhatósághoz

történő bejelentését követő naptári év első napjával jön

létre. A bejelentést legkorábban az adóévet megelőző év december

1-jétől, legkésőbb az adóévet megelőző év december 20-áig az erre

a célra rendszeresített nyomtatványon, elektronikus úton lehet

megtenni.

A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének

nincs helye.

(2) A kisvállalati adó szerinti adóalanyiság – a (4) bekezdésben

foglaltak kivételével – azon adóév utolsó napjáig fennáll, amely

adóévben az adóalany az erre a célra rendszeresített nyomtatványon,

elektronikus úton bejelenti az állami adóhatósághoz, hogy

adókötelezettségeit nem e törvény szabályai szerint teljesíti. A bejelentést

legkorábban az adóév december 1-jétől, legkésőbb az adóév

december 20-áig lehet megtenni. A határidő elmulasztása esetén

igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(3) Az (1) bekezdés szerinti választás a bejelentést követő naptári

év január 15-éig az erre a célra rendszeresített nyomtatványon,

elektronikus úton visszavonható azzal, hogy a határidő elmulasztása

esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

(4) Nem jogszerű az (1) bekezdés szerinti bejelentés, ha a bejelentés

napján az adózónak az állami adóhatóság által nyilvántartott,

végrehajtható adótartozása meghaladja az 1 millió forintot.

(5) A kisvállalati adóalanyiság megszűnik

a) az adóalanyiság választására jogosító bevételi értékhatár meghaladásának

hónapját megelőző hónap utolsó napjával;

b) a végelszámolás, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal;

c) ha az adóalany végelszámolási vagy felszámolási eljárás nélkül

szűnik, meg, a megszűnés napjával;

d) az adóalany átalakulását megelőző nappal;

e) az adóhatósági határozat jogerőre emelkedésének napját megelőző

hónap utolsó napjával, ha az adóalany terhére az adó- vagy

vámhatóság számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért,

be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan

eredetű áru forgalmazásáért jogerősen mulasztási bírságot, jövedéki

bírságot állapított meg;

f) az adóalany adószámának alkalmazását felfüggesztő határozat

jogerőre emelkedésének hónapját megelőző hónap utolsó napjával;

g) a naptári negyedév utolsó napjával, ha az adóalany az állami

adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása a naptári

negyedév utolsó napján meghaladja az 1 millió forintot;

h) a létszámváltozás hónapjának utolsó napjával, ha a létszámnövekedés

miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma

meghaladta az 50 főt.

(6) Nem szűnik meg az egyéni cég adóalanyisága, ha a tag halála

esetén özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse

(örökösei), illetve a tag cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének

korlátozását kimondó bírósági határozat esetén a tag

nevében és javára eljárva törvényes képviselője az egyéni cég tagjává

válik, és az e törvény szerinti adóalanyiságot választja. Választását

az ok bekövetkeztétől számított harminc napon belül jelenti

be a cégbíróságnak.

(7) Az adóalanyiság (5) bekezdésben meghatározott megszűnése

napjával, mint mérlegfordulónappal önálló üzleti év kezdődik.

(8) Az adóalanyiság megszűnését követő két adóévre az adóalanyiság

ismételten nem választható.

Ha az adóalanyiság megszűnik, azt a megszűnéstől számított 2 évig az adózó ismételten nem választhatja!!!!!!!

14. A kisvállalati adó alapja

20. §

(1) A kisvállalati adó alapja a (2)–(14) bekezdésre figyelemmel:

a) az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének

b) a személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege, de legalább a b)

pont szerinti összeg.

(2) Az adózó pénzforgalmi szemléletű

eredménye a pénzeszközök az Szt. szerinti beszámolóban kimutatott

tárgy üzleti évi összege, csökkentve a pénzeszközök tárgyévet

megelőző üzleti évben kimutatott összegével, korrigálva a (4)–(14)

bekezdés szerinti tételekkel.

(3) Személyi jellegű kifizetésnek azon

személyi jellegű ráfordítás minősül, amely a Tbj. Szerint járulékalapot

képez az adóévben.

(4) A pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti a következő

ügyletekből a tárgyévben befolyt pénzeszköz:

a) hitel vagy kölcsön felvétele,

b) az adózó által nyújtott hitel vagy kölcsön törlesztése, visszafizetése

esetén a hitel vagy kölcsön nyújtásakor a pénzforgalmi szemléletű

eredményt növelő tételként elszámolt összeg arányos része,

c) kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása,

d) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, eladása, valamint

tulajdoni részesedést jelentő befektetés eladása esetén a beváltott,

eladott értékpapírok, befektetések vásárlásakor a pénzforgalmi

szemléletű eredményt növelő tételként elszámolt összeg arányos

része,

e) tőkebevonás (különösen jegyzett tőke emelése),

f) osztalék és osztalékelőleg megszerzése,

g) elszámolásra kiadott előleg visszafizetése.

(5) A pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli a következő ügyletek

miatt a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés:

a) hitel vagy kölcsön nyújtása,

b) az adózónak nyújtott hitel vagy kölcsön törlesztése, visszafizetése

esetén a hitel vagy kölcsön felvételekor a pénzforgalmi szemléletű

eredményt csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része,

c) saját kibocsátású kötvény vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

beváltása, törlesztése esetén a beváltott, eladott értékpapírok

kibocsátásakor a pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkentő tételként

elszámolt összeg arányos része,

d) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy tulajdoni részesedést

jelentő befektetés vásárlása,

e) tőkekivonás (különösen jegyzett tőke leszállítása),

f) osztalék és osztalékelőleg fizetése,

g) elszámolásra kiadott előleg kifizetése.

(6) Nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont

vagyonnak minősül különösen és a pénzforgalmi szemléletű eredményt

növeli a következő ügyletekhez kapcsolódóan a tárgyévben

teljesített pénzeszköz kifizetés:

a) végleges pénzeszközátadás,

b) 50 ezer forintot meghaladó bekerülési értékű szolgáltatás igénybevétele,

eszköz beszerzése, ha a körülmények (így különösen az

adózó vállalkozási tevékenysége, árbevétele, a szolgáltatás jellege,

a szolgáltatás ellenértéke) alapján egyértelműen megállapítható,

hogy a szolgáltatás igénybevétele vagy az eszköz beszerzése ellentétes

az ésszerű gazdálkodás követelményeivel,

c) a Tbj. rendelkezései szerinti megállapodás alapján egészségbiztosítási

járulék megfizetése,

d) kiadás, amely a Büntető Törvénykönyvben meghatározott vesztegetés,

befolyással üzérkedés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban

vagy befolyással üzérkedés nemzetközi kapcsolatokban bűncselekmény

elkövetése érdekében vagy azzal összefüggésben merült

fel, és az elkövetés tényét jogerős bírósági ítélet megállapította,

e) az ellenőrzött külföldi társasággal szemben teljesített kifizetés,

f) az adóalanyiság időszakát megelőző időszakra megállapított, az

adóalanyiság időszaka alatt teljesített adófizetési kötelezettség, továbbá

az adóalanyiság időszakában bármely időszakra megállapított

és megfizetett bírság, pótlék, valamint az e törvény alapján megfizetett

adó és adóelőleg,

g) tartozás térítés nélküli átvállalása,

h) a jegyzett tőke, a tőketartalék, az eredménytartalék és a lekötött

tartalék napi átlagos állományának háromszorosát meghaladó, napi

átlagos állományon meghatározott kötelezettségrészre jutó kamatkifizetés

(ide nem értve a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló

kötelezettség alapján elszámolt kamatkifizetést), függetlenül attól,

hogy azt az adóalany eszköz bekerülési értékének részeként számolja-

e el, azzal, hogy e rendelkezés alkalmazásában kötelezettség

a kapott kölcsön, a zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt

megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás

(kivéve a szállítói tartozás kiegyenlítése miatt fennálló váltótartozást),

valamint minden más, a mérlegben kimutatott kölcsönnek,

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak

nem minősülő kötelezettség.

(7) Nem a vállalkozás érdekében felmerült, vállalkozásból kivont

vagyonnak minősül különösen és a pénzforgalmi szemléletű eredményt

növeli a következő ügyletekhez kapcsolódóan elszámolt ráfordítás:

a) behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése, kivéve

1. ha a követelés elengedése magánszemély javára történik, vagy

2. ha az adózó olyan külföldi személlyel vagy magánszemélynek

nem minősülő belföldi személlyel szemben fennálló követelését engedi

el, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban nem áll,

b) a térítés nélküli eszközátadás,

c) a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás,

d) eszköz hiányának elszámolása, ha egyértelműen megállapítható,

hogy a hiány (különös tekintettel az eszköz fizikai jellemzőire, értékére,

a tárolás körülményeire) megfelelő gondosság mellett nem

merült volna fel, vagy ha az adózó – az ésszerű gazdálkodás követelményeit

figyelembe véve – nem tett meg mindent a hiányból eredő

veszteség mérséklésére.

(8) Amennyiben az adózó kapcsolt vállalkozásával kötött szerződésében

(megállapodásában) olyan ellenértéket (ügyleti értéket) határoz

meg, amely nem felel meg a szokásos piaci árnak,– az (1)–(7)

bekezdésben foglaltaktól függetlenül, és függetlenül attól, hogy az

ügylet az adózó pénzeszközeinek változásával jár-e – az adóalapot a

szokásos piaci ár és az ügyleti érték különbségével úgy módosítja,

hogy az olyan adóalapnak feleljen meg, mint ha független vállalkozással

kötött volna szerződést (megállapodást), feltéve, hogy az

adóévben a szerződés (megállapodás) alapján az adóévben teljesítés

történt. A szokásos piaci árat a Tao. tv. 18. § (2) bekezdésében

meghatározott módszer szerint kell megállapítani.

(9) Amennyiben a pénzforgalmi szemléletű eredmény bármely adóévben

negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő adóévekben

– a (10)–(12) bekezdésekben foglaltakat figyelembe véve – csökkentheti

a pénzforgalmi szemléletű pozitív eredményét, feltéve,

hogy a pénzforgalmi szemléletű eredmény csökkenése a rendeltetésszerű

joggyakorlás elvének betartásával keletkezett (a továbbiakban:

elhatárolt veszteség).

(10) Az elhatárolt veszteség összegét az adózó 10 év alatt, egyenlő

részletekben használhatja fel a következő adóévekben.

(11) A (10) bekezdéstől eltérően az elhatárolt veszteség összegéből

az adóévben beszerzett, előállított, korábban még használatba nem

vett tárgyi eszközök, szellemi termékek, kísérleti fejlesztés aktivált

értékével megegyező összeggel az adózó döntése szerint, az (1)

bekezdéstől függetlenül, teljes mértékben csökkentheti a következő

adóévek adóalapját.

(12) Az elhatárolt veszteségeket keletkezésük sorrendjének megfelelően

kell felhasználni.

(13) A (2) bekezdés alkalmazásában a pénzforgalmi szemléletű

eredmény meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni

e törvény szerinti adóalanyiság első adóévében

a) kapott olyan bevételt, kiadást, amelyet az adózó az adóévet

megelőző adóévére vonatkozó eredménykimutatásában bevételként,

ráfordításként számol el,

b) teljesített kiadást, ha az adóévet megelőző adóévben az adóalany

az Szt. hatálya alá nem tartozott.

(14) Az e törvény hatálya alá kerülés időpontjában állományban lévő

hitel- és kölcsöntartozásokkal, kötvénykibocsátásból származó

kötelezettségekkel, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal, tulajdoni

részesedést jelentő befektetésekkel kapcsolatos, (4) bekezdés

b) és d) pontja, valamint az (5) bekezdés b) és c) pontja szerinti

pénzforgalmi szemléletű eredményt módosító tételek helyett

módosító tételként ezen eszközök, kötelezettségek e törvény hatálya

alá kerülés időpontjában kimutatott nyilvántartás szerinti (arányos)

értékét kell figyelembe venni.

15. Az adó mértéke

21. §

(1) Az adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka.

(2) A kisvállalati adó adóalanya mentesül:

a) a társasági adó,

b) a szociális hozzájárulási adó, és

c) a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.

16. A kisvállalati adó bevallása

22. §

(1) Az adóalany a kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként

megállapítja és az adóévet követő év május 31-ig bevallja.

(2) Az adóév a naptári év.

(3) Ha az adóalanyiság év közben szűnt meg – törvény eltérő rendelkezésének

hiányában – a bevallást az adóalanyiság megszűnésének

hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell benyújtani.

(4) Ha az adózó az adóévre vonatkozó beszámoló készítésére az

adóévről készítendő bevallás határidejéig nem kötelezett, a fizetendő

adót az adóév utolsó napjára készített könyvviteli zárlat alapján

állapítja meg. A külföldi vállalkozó a kisvállalati adó alapját valamennyi

belföldi telephelyére együttesen (kivéve a fióktelepet), míg

belföldi fióktelepére fióktelepenként külön-külön állapítja meg.

17. Az adóelőleg és az adó megfizetése

23. §

(1) Az adózó az adóévre teljesítendő adóelőleg megállapítási, bevallási

és fizetési kötelezettségének e §-ban foglaltak szerint tesz

eleget.

(2) Amennyiben az adózó az e törvény szerint meghatározott adófizetési

kötelezettsége az adóévet megelőző adóévben az 1 millió forintot

elérte, az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési kötelezettségének

havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig tesz eleget.

Az e törvény szerinti adóalanyiság első adóévében az adózó e

rendelkezést abban az esetben alkalmazza, ha az adóévet megelőző

adóévben a bevétele meghaladta a 100 millió forintot.

(3) Amennyiben az adózó az e törvény szerint meghatározott adófizetési

kötelezettsége az adóévet megelőző adóévben az 1 millió forintot

nem haladta meg, az adóelőleg megállapítási, bevallási és fizetési

kötelezettségének negyedévente, a tárgynegyedévet követő

hónap 12-éig tesz eleget. Az e törvény szerinti adóalanyiság első

adóévében az adózó e rendelkezést abban az esetben alkalmazza,

ha az adóévet megelőző adóévben a bevétele nem haladta meg a

100 millió forintot.

(4) Az adóelőleg összege, figyelemmel a (6) bekezdésben foglaltakra

is

a) az Szt. szerinti pénzeszközök az adóelőleg-megállapítási időszakban

realizált változása,

b) az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő,

Tbj. szerint járulékalapot képező összes jövedelem,

c) az adóelőleg-megállapítási időszakban e törvény szerint megfizetett

adóelőleg,

d) az adóelőleg-megállapítási időszakban kifizetett osztalék, osztalékelőleg

együttes összegének a 16 százaléka.

(5) A (4) bekezdéstől eltérően az adóelőleg összege – az adózó választása

esetén – a (4) bekezdés szerint megállapított összeg, módosítva

az e törvény 20. § (4)–(14) bekezdésében foglaltakkal. Ha

az adózó valamely adóelőleg-megállapítási időszakban e bekezdés

szerint állapítja meg az adóelőleg-fizetési kötelezettségét, akkor az

adóelőleg összegét az adóév végéig minden esetben e bekezdés alkalmazásával

állapítja meg.

(6) A (4)–(5) bekezdéstől függetlenül az adóelőleg összege legalább

az adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő,

Tbj. szerint járulékalapot képező összes jövedelem 16 százaléka.

(7) Amennyiben a (4)–(5) bekezdés szerint meghatározott és az

adóelőleg-megállapítási időszakban az adóalany által fizetendő, Tbj.

szerint járulékalapot képező összes jövedelemmel csökkentett öszszeg

negatív, az adózó jogosult annak összegét a következő adóelőleg-

megállapítási időszakokban – de legfeljebb ugyanabban az

adóévben – realizált pozitív pénzforgalmi szemléletű eredmény

csökkentéseként figyelembe venni.

(8) Az adóalany az adóévre e törvény szerint megállapított adót – az

adóévben már megfizetett adóelőlegek beszámításával – a bevallás

benyújtására előírt határidőig megfizeti. Ha az adóévben már megfizetett

adóelőlegek összege meghaladja az adóévre megállapított

adó összegét, a különbözetet az adóalany bevallásában, az igény

(bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban a bevallás benyújtására

előírt határidő napjától (esedékességtől) jogosult visszaigényelni.

18. A kettős adóztatás elkerülése

24. §

A kisvállalati adó alanya a kisvállalati adó megállapításakor az adóalapot

úgy módosítja, hogy az ne tartalmazza az e törvény szerint

meghatározott külföldön adóztatható adóalapot.

Ha nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá a kisvállalati adó közkereseti társaság, betéti társaság, korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég alanya, a tag számára kifizetett részesedés mégis minősülhet-e osztaléknak a személyi jövedelemadó törvény keretei között, ha nyilvántartásait a számviteli törvény rendelkezései szerint vezeti? Ha nem, akkor a magánszemély tag által megkapott részesedés nem osztalékjövedelemnek, hanem egyéb jövedelemnek minősül, amelyet a 16 százalék személyi jövedelemadón túl már 27 százalékos egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettség is terhel, felső korlát nélkül.

Login