Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Fontos tudnivalók a telephely bejelentéséről

M2061M-1008Be kell-e jelenteni telephelyként azt az ingatlant, amelyben nem végez szolgáltató tevékenységet a vállalkozás, csak bérbe adja?

Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § (2) bekezdése szerint a cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. A cég fióktelepe pedig olyan telephely, amely más településen – magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban – van, mint a cég székhelye.


Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is. Amennyiben a cég telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, úgy azt a cégjegyzékben fel kell tüntetni.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 254. § (1) bekezdése kimondja, hogy az adóalany ott telepedik le gazdasági céllal, ahol gazdasági tevékenységének székhelye vagy állandó telephelye van. Az említett paragrafus (2) bekezdése értelmében pedig abban az esetben, ha e törvény a gazdasági célú letelepedés helyéhez joghatást fűz, és az adóalanynak az (1) bekezdésben említett székhelye mellett egy vagy több állandó telephelye is van, a joghatást a székhelynek vagy annak az állandó telephelynek kell betudni, amely az adott ügylet teljesítésével a legközvetlenebbül érintett.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 4. § 33. pontjának a) alpontja szerint telephely olyan állandó üzleti létesítmény, berendezés, felszerelés, ahol és/vagy amellyel az adózó részben vagy egészben vállalkozási tevékenységet folytat, függetlenül attól, hogy azt az adózó milyen jogcímen használja. A telephely kifejezés magában foglalja különösen az üzletvezetés helyét, a belföldi székhellyel létesített képviseletet, az irodát, a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, vagy a természeti erőforrás feltárására, kiaknázására szolgáló más létesítményt.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 16. § (3) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó címét, székhelyét, a cég székhelyétől különböző központi ügyintézés helyét, telephelyét vagy telephelyeit, illetve a cég honlapján való közzététel esetén a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját), több államban illetőséggel rendelkező gazdasági társaság esetén a tényleges üzletvezetés helyét.

Az Art. 17.  § (3) bekezdésének h) pontja alapján az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt adózó a bejelentkezéssel egyidejűleg, az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt adózó a bejelentkezés napjától számított 15 napon belül a 16. § (3) bekezdésében felsorolt adatok közül az állami adóhatósághoz írásban bejelenti a cégbírósághoz be nem jelentett, az e törvény 178. § 27. pontjában foglaltaknak megfelelő telephelyét.

Az Art. 178. § 27. pontja szerint telephely az a hely, ahol az adóköteles tevékenységet folytatják, ideértve különösen a vállalkozó állandó üzleti (üzemi), termelő-, szolgáltató tevékenységének helyét függetlenül attól, hogy a telephely a vállalkozás székhelyétől különböző közigazgatási területen található.

Az Art. 172. § (1) bekezdésének a) és c) pontjai értelmében a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettségét egyáltalán nem, vagy késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti.

A kérdésben érintett adózó főtevékenység szerinti gazdasági tevékenysége számítástechnikai szolgáltatás, ugyanakkor a gazdasági tevékenységének részét képezi ilyen módon a bérbeadás is (még ha csak ideiglenesen is). Bár a fent hivatkozott törvényekben foglalt telephely-fogalmak elsődlegesen azon helye(ke)t azonosítják telephelyként, ahol kifejezett üzleti (üzemi) tevékenységet folytat a társaság, ám ezek csak példálózó jellegű meghatározások, így különös tekintettel az Art. által használt fogalomra, amely az adóköteles tevékenység folytatásának színhelyét azonosítja a telephellyel. Álláspontom szerint azon ingatlant is köteles bejelenteni a társaság telephelyeként, amelyet bérbe ad; s ennek elmulasztása pedig a fent hivatkozottak szerint mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Forrás: adózona

Login