Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Ha interneten vásárol….

Június 13-ától minden internetes áruház köteles alkalmazni a vásárlók jogait védő, kormányrendeletben előírt új szabályokat. Mutatjuk, mire kell odafigyelniük a fogyasztóknak, ha megbízható helyről kívánnak vásárolni.

Az Európai Unió 2011-es irányelveiben kötelezte a tagországokat a szükséges jogszabály-módosításokra. 2014. június 13-ától minden uniós tagállam – köztük Magyarország – köteles alkalmazni a fogyasztói jogokról szóló uniós irányelvben foglaltakat, amelyek a korábbi uniós fogyasztóvédelmi szabályokat váltják fel és egységesítik.

Az új Ptk. életbe lépése, valamint a vásárlás során tapasztalható mindennapos jogokra, kötelezettségekre és határidőkre vonatkozó, a fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet számos szigorítást hozott, amelyek alapjaiban írják át az elektronikus kereskedelem szabályait.

Az internetes kereskedelem szabályozásának területén az egyik legfontosabb előrelépés az új Ptk. hatályba lépése volt, mely elsősorban a sürgősen tisztázandó területekről rendelkezett, így:

– a szerződéskötés technikai lépéseiről;
– arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, az elektronikus utat biztosító fél rögzíti-e a szerződést, továbbá, hogy a szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e;
– azokról az eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják;
– a szerződés nyelvéről; és
– ha ilyen létezik, arról a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről, amelyet az elektronikus utat biztosító fél magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az elektronikus utat biztosító fél köteles az általános szerződési feltételeit olyan módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat.

Mivel a webáruházakkal szemben általában rendkívül magas a kifogások száma és ezek jelentős része a nem megfelelő tájékoztatásból, a megrendelt áruk visszaküldésének lehetőségével kapcsolatosak, ezért további olyan lépésekre volt szükség, amelyek a fogyasztót védik elsősorban az áru visszaküldésére, a reklamáció kezelésére, a díjakra, a határidőkre vonatkozóan.

Ennek megfelelően jelent meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelete, mely szintén alapvető változásokat hoz a webáruházak életébe, ezek a változások június 13-ig lépnek életbe. Ezek számukra szigorítást, a vásárlók számára érdekvédelmet, de mindenképp tisztább helyzetet jelentenek.

Az Írisz Office tanácsadó cég összefoglalta, milyen változásokat kell észlelniük egy vásárlóknak, ha 2014. június 13. után interneten, webáruházban rendelnek árut. Fontos, hogy ha a tájékoztatóban kiemelt változásokat nem tapasztalja a vásárló, akkor az adott weboldal nem felel meg a hatályos feltéteknek – azaz nem működik szabályosan!

A legfontosabb változások

Elállási jog

Az eddigi 8 nap helyett immár 14 nap áll a vásárlók rendelkezésére, hogy minden következmény nélkül visszaküldjék a nekik nem tetsző árut a kereskedőnek – azaz éljenek az indokolás nélküli elállási-felmondási jogukkal.

Az elállási/felmondási jogot vagy egy előre rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon (ilyet a kereskedőnek kötelező lesz elérhetővé tenni), vagy egyértelmű nyilatkozattal lehet érvényesíteni, akár a termék átvétele előtt is. Ugyanakkor lényeges, hogy e körben a bizonyítási kötelezettség a fogyasztót terheli, miszerint nyilatkozatát megtette.

Fontos kiemelni, hogy ezen jog továbbra sem korlátlan. Nem érvényes a szociális szolgáltatásokra, a gyermekvédelmi alapellátásokra és szakellátásokra, az egészségügyi ellátásra, szerencsejátékra, pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos szerződésekre.

Ugyanígy nem érvényes a rendelet az utazási szerződésre, szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó, és a közjegyző által okiratba foglalt szerződésre, az élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt termékeknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy például munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerződésekre.

A kivételek kapcsán két dolog lényeges még: az automata vagy automatizált üzlethelyiség útján kötött szerződések, valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatóval nyilvános telefonállomás útján, annak igénybe vétele céljából kötött szerződések is kívül esnek a jogszabály hatályán. Speciális szabályok vonatkoznak a kifejezetten egyedileg készített termékekre, illetve a már megkezdett szolgáltatásokra is.

Ha a fogyasztót az elállási jogairól nem tájékoztatják, akkor a kereskedőnek, az esetleges bírságon túl szembe kell néznie azzal is, hogy az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik, tehát a nem megfelelően tájékoztatott vevő akár egy évvel később is visszaküldheti az árut.

Visszafizetés

Amennyiben a fogyasztó határidőben áll el a szerződéstől, úgy a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által megfizetett teljes összeget. E körbe tartozik a teljesítéssel összefüggésben felmerült (például szállítási)költség is.

Pontosan meghatározza a rendelet, milyen módon kell megtéríteni a fogyasztónak visszajáró összeget: annak meg kell egyeznie a fogyasztó által eredetileg igénybe vett fizetési móddal – ettől eltérni csak a vásárló kifejezett beleegyezése alapján lehet. Ugyanakkor ez esetben nem terhelheti semmilyen többletdíj, amely a más fizetési mód választásából fakad.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a kereskedő visszatarthatja egészen addig a kifizetett összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizárólag nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Mivel a kettő esemény közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni, ezért már elegendő annak igazolása is, hogy visszaküldték a terméket, ez esetben nem tarthatja vissza a vállalkozás addig a fizetést, míg maga az árucikk megérkezik.

A kormányrendelet azt is előírja, hogy a hatálya alá tartozó szerződések esetében a fogyasztóknak megfelelő tájékoztatást kell adni minden olyan információról, amelyek a termékkel-szolgáltatással kapcsolatos tudatos vásárlói döntés meghozatalához szükségesek.

Ez utóbbiak kapcsán fontos rendelkezés, miszerint a kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás fogalmáról úgy kell tájékoztatni a fogyasztót, hogy világos és érthető legyen számára az e fogalmak jelentése közötti különbség. Ennek kapcsán a kormányrendelet külön mellékletet tartalmaz, amelynek alkalmazásával e tájékoztatásnak a kereskedő eleget tehet.

Már az alábbiakról is tájékoztatni kell a fogyasztót a szerződéskötést megelőzően:

– a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe, és annak a vállalkozásnak a postai címe, amelynek a nevében eljár, ahová a fogyasztó panaszát címezheti,

– határozatlan időre vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében annak ténye, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza (ha a szerződés átalánydíjas, úgy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget jelenti),

– távollevők között kötött szerződés esetében a szerződés megkötéséhez alkalmazott, kommunikációt lehetővé tevő eszköz használatának díja, ha az emelt díjasnak minősül, mindamellett, hogy a telefonos ügyintézés díja alapvetően nem lehet emelt díjas,

– a fogyasztót megillető, indokolás nélküli elállási és felmondási jog határideje, feltételei, elállási nyilatkozat-minta,

– a termék visszaküldésének költségei, ha azt a fogyasztónak kell viselnie, mivel a vállalkozás azt nem vállalta, úgy, hogy a szokásos költségen túl egyéb, kvázi büntető jellegű díj és költség nem számítható fel,

– a teljesítés megkezdését követően a szolgáltatás felmondása miatt a fogyasztói kötelezettségről tájékoztatás, miszerint a fogyasztónak meg kell térítenie a vállalkozás ésszerű költségeit,

– adott esetben annak ténye, hogy a kormányrendeletben meghatározott kivétel miatt a fogyasztó nem gyakorolhatja indokolás nélküli elállási-felmondási jogát,

– a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama,

– a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtása és feltételei,

– ha a vállalkozás jogszabályi előírás vagy saját döntése alapján magára nézve kötelezőnek ismerte el valamilyen panaszkezelési mód vagy vitarendezési mechanizmus igénybevételét, úgy az ennek lehetőségéről és az ehhez való hozzáférés módjáról történő tájékoztatás.

Lényeges, hogy amennyiben a kereskedő nem ad tájékoztatást a fogyasztót terhelő valamennyi járulékos költségről, illetve azok fennálltáról, úgy nem köteles a későbbiekben a fogyasztó ezeket megfizetni.

Ha a távollevők között kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, úgy erről még a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt kell tájékoztatást adni, és fel kell hívni a fogyasztó figyelmét azon információkra, amelyek a szerződés lényegi elemeire vonatkoznak.

Ez esetben a kereskedőnek arról is gondoskodnia kell, hogy a fogyasztó kifejezetten tudomásul vegye: nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha ezt a nyilatkozatát a fogyasztó – például az interneten rendszeresen alkalmazott gyakorlat szerint – valamilyen gomb vagy hasonló funkció aktiválásával teheti meg, akkor pedig e gomb vagy funkció mellett könnyen olvasható, egyértelműen megfogalmazott üzenettel kell arról tájékoztatni, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Végül a távollevők között kötött szerződések esetében a fogyasztónak tartós adathordozón szükséges visszaigazolást adni a megkötött szerződésről: erre ésszerű időn belül, a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, szolgáltatásra vonatkozó ügylet esetében pedig legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor sor kell, hogy kerüljön.

Az Írisz Office tanácsadó cég szerint alaposan meg kell fontolni a megrendelést, ha 2014. 06. 13. után internetes vásárláskor nem tapasztalja a fogyasztó, hogy jól láthatóan, egyértelműen tájékoztatják az alábbiakról:

– mik az elállási jog feltételei pontosan (visszaküldés és pénzvisszatérítés);
– lemondási nyilatkozat minta hol érhető el;
– a weboldal üzemeltetőjének mi a panaszkezelési postacíme;
– a megrendeléskor nincs teljesen egyértelműen kiemelve, hogy a vásárlás fizetési kötelezettséget von majd maga után;
– mi a megrendelés esetén teljesítendő pontos összeg.
– az áru visszaküldését valamilyen plusz (a szokásos szállítási díjon felüli) költség terheli, vagy az ellenérték visszautalásánál a banki díjon túl egyéb költséget számítana fel az eladó.

Login