Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

ÁFA módosítások 2013-ra

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2013-tól hatályba lépő (eddig megszavazott) módosításaival kapcsolatban két dolgot kell figyelembe vennünk: – A 2012. évi CLXXVIII. törvényt (kihirdetve: november 29-én) megelőzően is megjelentek már módosítások (például: pénzforgalmi áfa-elszámolás, bevallás részletező adatai, stb.). – A mostani módosítás nyilvánosságra hozott tervezete nem tartalmazott minden megszavazott változást.

Ez utóbbira példa az áfa-törvény 58.§-ának módosítása is. Ennek a törvényhelynek a lényege, hogy ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, akkor a teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. 2013-tól a következő új szabály került be az eddigiek közé: Abban az esetben, ha az az időszak, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik, tartamában meghaladja az egy naptári hónapot, az (1) bekezdéstől függetlenül – időarányos részteljesítésként – teljesítés történik a naptári hónap utolsó napján is, feltéve, hogy a termékértékesítésre a 89. § alkalmazandó, vagyis az adó alóli mentesség termék Közösségen belüli értékesítése esetén.

Az 59.§ módosítása kimondja, hogy az ilyen ügyletekhez adott előleg esetén nincs fizetendő áfa.

Az adólevonási jog korlátozásának módosításaként jelent meg az áfa-törvény 124.§-ában, hogy a 120. és 121. §-tól függetlenül szintén nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 124. § (2) bekezdés b) pontja. Fel kell figyelni arra, hogy csak a szolgáltatásokról van szó, és a teljes levonási tilalmat enyhítették a felére.

Adó alapjának forintban történő megállapítása szabályait bővítik 2013-tól. Abban az esetben, ha az adott külföldi pénznemnek nincs jegyzése, a forintra történő átszámításhoz a külföldi pénznem valamely egységének euróban kifejezett értékét kell alapul venni, amelyet az MNB vagy az Európai Központi Bank (EKB) a 80.§ (1) bekezdésben meghatározott időpontot megelőző naptári negyedévre vonatkozóan tesz közzé. Ezen kívül beillesztenek egy 80/A.§-t is.

Az EKB árfolyam választásáról, az MNB által közzétett árfolyamra vonatkozó választással azonos módon, előzetesen az állami adóhatóság részére bejelentést kell tenni. A választásától az adóalany a választás évét követő naptári év végéig nem térhet el.

A gyűjtőszámlára vonatkozó 164.§-t átfogalmazták. Eszerint, az előző paragrafustól eltérően, ha az adóalany

a) a teljesítés napján egyidejűleg vagy

b) az adott naptári hónapban

ugyanannak a személynek, szervezetnek több, számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügyletet teljesít, akkor a  számla-kibocsátási  kötelezettségéről úgy is gondoskodhat, hogy azokról egy számlát (gyűjtőszámlát) bocsát ki.

Az adóalany a gyűjtőszámlát az egy naptári hónapot meghaladó, de a rá vonatkozó adó-megállapítási időszakot meg nem haladó időszakban is kibocsáthatja ugyanannak a személynek, szervezetnek több általa teljesített ügyletről, feltéve, hogy ezen gyűjtőszámlában nem tüntet fel a 89. § szerinti adómentes termékértékesítést vagy fordított adós szolgáltatásnyújtást.

Ennek az a feltétele, hogy a gyűjtőszámla alkalmazásáról a felek előzetesen megállapodjanak.

Az ésszerű időt a naptári hónap, illetve a gyűjtőszámla kibocsátására kötelezett adóalanyra vonatkozó adó-megállapítási időszak utolsó napjától kell számítani.

Forrás: Kovácsné Álmosdy Judit,

Login