Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Az áfa alapjának utólagos csökkentése

Az Általános forgalmi adóról szóló törvény lehetőséget ad az adó alapjának utólagos csökkentésére bizonyos esetekben. Ide tartoznak különböző utólagosan adott kedvezmények, árengedmények, hibás teljesítés, vagy akár olyan eset, mikor az adó megfizetése más állam szabályai szerint már megtörtént. De most nézzük részletesen, hogy milyen esetekben csökkenthetjük az adó alapját utólagosan.

Mikor csökkenthetjük az adóalapot utólagosan?

Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, valamint termék Közösségen belüli beszerzése esetében az adó alapja a jogosultnak visszatérített vagy visszatérítendő ellenértékkel utólag csökken, ha a teljesítést követően

  a) az ügylet érvénytelensége jogcímén:
aa) az ügylet kötése előtt fennállott helyzetet állítják helyre, vagy
ab) az ügyletet az érvénytelenítő határozat meghozataláig terjedő időre hatályossá nyilvánítják, vagy
ac) az ügyletet az aránytalan előny kiküszöbölésével érvényessé nyilvánítják;
  b) az ügylet hibás teljesítése jogcímén:
ba) a jogosult eláll az ügylettől, vagy
bb) a jogosult ár- vagy díj leszállítást kap.

Az adó alapja utólag csökken abban az esetben is, ha

  a) teljesítés hiánya miatt az előleget visszafizetik,
  b) a kötelezett a termék határozott időre történő értékesítése vagy bérbeadása esetében az ellenérték maradéktalan megtérítésének hiánya miatt eláll az ügylettől, és a felek az ügylet kötése előtti helyzetet állítják helyre, vagy ha ez nem lehetséges, az ügyletet a felek a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedő időre hatályosként elismerik,
  c) betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik.

Az adó alapja utólag csökkenthető, ha a teljesítést követően adnak a korábban beszerzett termék, igénybe vett szolgáltatás mennyiségére tekintettel a teljesítésig, vagy más, a teljesítésig adott üzletpolitikai célú árengedményt.

Ahhoz viszont, hogy a fenti kedvezményeket érvényesíteni lehessen, bizonyos bizonylatolásoknak még eleget kell tenni. Ez pedig az, hogy a kötelezett az ügylet teljesítését tanúsító számla

  a) érvénytelenítéséről gondoskodjon
    aa) ha az ügyletkötés előtt fennálló helyzetet állítják helyre, ha a jogosult eláll az ügylettől, továbbá a teljesítés hiánya miatti előleg visszafizetések esetében,
    ab)- “a kötelezett a termék határozott időre történő értékesítése vagy bérbeadása esetében az ellenérték maradéktalan megtérítésének hiánya miatt eláll az ügylettől”- helyzet esetén, ha a felek az ügylet kötése előtt fennálló helyzetet állítják helyre,
  b) adattartalmának módosításáról gondoskodjon az érvénytelenítés alá nem tartozó esetekben.

Abban az esetben, ha az ügylet teljesítését számla azért nem tanúsítja, mert az Áfa törvény szerint számla kibocsátásáról nem kellett a kötelezettnek gondoskodnia, természetesen az adóalap utólagos csökkentése esetén sem kell a módosításról számlát kibocsátani.

Korábban bevallott adót csökkentő kedvezmény kezelése

Abban az esetben, ha az adó alapjának utólagos csökkenése a korábban fizetendő adóként megállapított és bevallott adót is csökkenti, a kötelezett jogosult a megállapított fizetendő adót csökkentő tételt legkorábban abban az adómegállapítási időszakban figyelembe venni, amelyben

  az eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll; illetve
  a kötelezett a jogosultnak az ellenértéket visszatéríti, az előleget visszafizeti, vagy a betétdíjat visszatéríti.

 

Jövedéki termék beszerzése Közösségen belül

Termék Közösségen belüli beszerzése esetében, ha a beszerző a Közösség más tagállamában, ahol a termék a küldeménykénti feladásakor vagy a fuvarozás megkezdésekor volt, jövedékiadó-visszatérítésben részesült, az adó alapját csökkentheti a visszatérített jövedéki adó igazolt összegével. Ezt azonban csak akkor teheti meg, ha a termék belföldön is jövedéki terméknek minősül.

Közösségen belüli beszerzés speciális adócsökkentő szabálya

Ha termék beszerzése egy másik Közösségen belüli országból történik és az adót már abban az országban meg kellett fizetni, ahonnan a beszerzés történt, akkor a termék Közösségen belüli beszerzésének adóalapja csökkenthető azzal az igazolt pénzösszeggel, amely az adó alapjául szolgált a Közösség másik tagállamában.

forrás: Hajdu Ilona

Login