Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Rehabilitációs hozzájárulás 2012.

Vitathatatlan, hogy a megváltozott munkaképességű (egészségkárosodott) munkavállalók foglalkoztatása gazdásági érdekként is fontos. Foglalkoztatásuk elősegítésének egyik forrása a rehabilitációs hozzájárulásból befolyó összeg. Ezt az adónemet tekintjük át az alábbiakban röviden.

 

A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos szabályokat A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt. tv.) foglalja össze.

Fizetésére kötelezettek köre

A rehabilitációs hozzájárulás azt a munkaadót terheli, amely (aki) által foglalkoztatottak létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát, tehát a kötelező foglalkoztatási szintet.

A létszám meghatározása

Létszámon a – Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti – tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. A statisztikai állományi létszámot egy tizedes jegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.

A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni:

• a közhasznú munkavégzés, közcélú munkavégzés vagy közmunka keretében foglalkoztatott munkavállalót,

• az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalmazott munkavállalót,

•  a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalót, ideértve az önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalót is, és

• az Mt. 150. § (1) bekezdése alapján más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalót.

Kötelezettség éves összege

A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, valamint a Flt. tv. 41/A. § (5) bekezdésben meghatározott rehabilitációs hozzájárulás (ennek összegét a költségvetési törvény határozza meg: 2011-ben 964.500 forint) szorzata.

Például:

1. Egy vállalkozás éves átlagos állományi létszáma 2011-ben 19 fő.
Rehabilitációs hozzájárulási kötelezettsége nincs.

2. Egy vállalkozás éves átlagos állományi létszáma 2011-ben 30 fő és 1 fő megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztatott.
Éves kötelezettsége: (30 x 0,05 – 1) x 964.500 = 482.250 forint.

A jogszabály alkalmazásában megváltozott munkaképességű személy

Ez évtől a Flt. tv.42. §-a határozza meg (ezt megelőzően 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendeletben találtuk), hogy kit lehet azt előírás szempontjából megváltozott munkaképességű személynek tekinteni.

E szerint megváltozott munkaképességű a munkavállaló, ha:

• munkaképesség-csökkenése – az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (a továbbiakban: ORSZI), 2007. augusztus 15-ét megelőzően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézete (a továbbiakban: OOSZI) szakvéleménye, 2001. január 1-jét megelőzően vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint – 50-100 százalékos mértékű,

• egészségkárosodása az ORSZI szakvéleménye szerint 40 százalékos vagy azt meghaladó mértékű,

•  a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján látási fogyatékosnak minősül, vagy vakok személyi járadékában részesül,

• az Ftv. 23. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt fogyatékossági támogatásban részesül,

• külön jogszabály szerint súlyos értelmi fogyatékosnak minősül, és erre tekintettel a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adókedvezményre jogosult,

• siket vagy súlyosan nagyothalló, és halláskárosodása audiológiai szakvélemény szerint a 60 decibel hallásküszöb értékét eléri vagy meghaladja, vagy

• a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül,

• a munkaszerződése szerinti munkaideje a napi négy órát eléri.

Forrás: Széles Imre

 

Login