Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Szakképzési hozzájárulás 2013-tól érvényes szabályai

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggő 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról.

A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség
teljesítésével összefüggő szabályok – a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI.törvénnyel és
– az egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvénnyel kerültek kihirdetésre, a szabályok 2013. január 1-jén lépnek hatályba. A szakképzési hozzájárulásra kötelezettek köre:

2013. január 1-jétől a szakképzési hozzájárulás alanyává válik az a gazdasági társaság is, amelyet felsőoktatási intézmény alapított, illetve amelyben a felsőoktatási intézmény részesedést szerzett.
A kötelezettség alapjának és mértékének megállapítása:
A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelı szociális hozzájárulási adó alapja.
A kötelezettség alapjának korrekciója:
A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek (munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelı közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 100 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya
– a pályakezdő munkavállalók után,
– a tartósan álláskereső személyek után,
– a gyermekgondozási díj folyósítását követően, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállalók után,
– a szabad vállalkozási zónában mőködő vállalkozás által foglalkoztatott új munkavállalók után,
a foglalkoztatás első két évében igénybe vehető szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít.

Részmunkaidıő foglalkoztatott esetén legfeljebb 100 ezer forint arányosan csökkentett része vehetı figyelembe.

A szakképzési hozzájárulás alapját csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek (munkavállalóknak) a szociális hozzájárulási adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelı közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérének összege, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta 500 ezer forint, amely munkavállalók munkaviszonyára tekintettel a tárgyhónapban a szociális hozzájárulási adó alanya a kutatók foglalkoztatása után járó szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesít.
Részmunkaidős foglalkoztatott esetén legfeljebb 500 ezer forint arányosan csökkentett része vehetı figyelembe.

Részmunkaidős foglalkoztatásnak minısül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.
A szakképzési hozzájárulás alapjának korrekciója kizárólag azokkal az említett szociális hozzájárulási adó terhére érvényesíthető adókedvezményekkel összefüggésben jöhet szóba, amely esetekben a munkáltató 27 százalékos mértékő adókedvezményt érvényesített.

A START BÓNUSZ kártya birtokában történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató szintén 27 százalékos mértékő adókedvezményt érvényesít, de ebben az esetben továbbra sincs lehetőség a szakképzési hozzájárulás alapjának korrigálására.
Nem csökkenthető a szakképzési hozzájárulás alapja olyan esetben sem, ha a munkáltató bármilyen okból a szociális hozzájárulási adókedvezményt a munkavállalójával összefüggésben nem érvényesítette.

A szakképzési hozzájárulás mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának 1,5 százaléka (a továbbiakban: bruttó kötelezettség).
A szakképzési hozzájárulás teljesítése:
A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítésének módját a törvény keretei között a hozzájárulásra kötelezett továbbra is maga választja meg.

A teljesítés történhet:
– gyakorlati képzés szervezésével,
– saját munkavállaló képzésével,
– pénzbeli befizetés teljesítésével.

a) a szakképzésről szóló törvényben foglaltak szerint azon iskolai rendszerű képzések esetében, amelyek állami fenntartású szakképző intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján kerülnek megszervezésre
aa) a szakközépiskola vagy szakiskola (a továbbiakban együtt: szakképző iskola) és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött együttmőködési megállapodás alapján, az iskolai rendszerű szakképzésben a nappali rendszerű oktatásban és a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnıttoktatásban,vagy
ab) a szakképzı iskola tanulója és a hozzájárulásra kötelezett között létrejött
tanulószerzıdés alapján
folytatott gyakorlati képzés – ideértve a szorgalmi idı befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlatot is – szervezésével,
b)
az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett szakmai gyakorlattal, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen, a hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján kerül sor,
c) a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói számára a felnőttképzésrıl szóló törvényben meghatározott felnőttképzési szerződés és a munka törvénykönyvről szóló törvény szerinti tanulmányi szerződés, vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján
megszervezett szakmai vagy nyelvi képzés – ide nem értve a hatósági jellegű képzéseket – jogszabályban meghatározott költségeivel.
A saját munkavállalók képzésével történő teljesítés esetén a bruttó kötelezettség csökkenthető a tanulószerzıdés alapján folytatott gyakorlati képzésre számított csökkentő tétel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka mértékéig.

További feltétel, hogy a kötelezett – havonta legalább 45 fő tanulószerzıdéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét, és – az elszámolt képzésőıl a jogszabályban előírt adatszolgáltatást a fővárosi, megyei kormányhivatal munkaügyi központ szakigazgatási szervéhez 2014. január 12-éig határidőig teljesíti.
A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségének nem, részben
vagy idıszakosan tesz eleget gyakorlati képzés szervezésével, valamint a saját
munkavállalói részére szervezett képzéssel, a bruttó kötelezettségét vagy a nettó
kötelezettségét az állami adóhatóságnál vezetett számlára történı befizetéssel
teljesíti.

Visszatérítés:
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.) 8. § (1) bekezdésében meghatározott alap normatíva összege a 2013. évben 440 000 forint/fı/év.
Az a hozzájárulásra kötelezett, aki hozzájárulási kötelezettségét kizárólag szakképző iskolai tanuló részére megszervezett gyakorlati képzéssel teljesíti, és a csökkentő tételek összege (együttmőködési megállapodás és tanulószerződés együtt) meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét, az azt meghaladó részt az alábbiak szerint – egyetlen esetet kivételével -, az Szht. 9. § (1) és (3) bekezdése szerinti eljárás során az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.
Ha a tanuló gyakorlati képzésével összefüggésben az együttműködési megállapodás és a tanulószerződésre számított csökkentı tételek összege a bruttó kötelezettség mértékét meghaladja, és – az együttműködési megállapodás alapján számított csökkentő tétel
összege nagyobb vagy egyenlő, mint a bruttó kötelezettség mértéke, akkor kizárólag a tanulószerződés szerint számított csökkentő tétel vehető figyelembe a visszaigénylésnél.

Például: A bruttó kötelezettség 2000 ezer forint.
A tanulók gyakorlati képzésére elszámolható kötelezettség csökkentő tételek összege 4200 ezer forint, ezen belül az együttműködési megállapodás alapján számított csökkentı tétel 2100 ezer forint és a tanulószerzıdésre elszámolható csökkentı tétel is 2100 ezer forint. A visszaigénylésnél a tanulószerződésre elszámolható csökkentő tétel vehető figyelembe.
Bruttó kötelezettség 2000 ezer forint
elszámolható csökkentı tétel 2100 ezer forint
visszaigényelhető 100 ezer forint
Ha a tanuló gyakorlati képzésével összefüggésben az együttműködési megállapodás és a tanulószeződésre számított csökkentő tételek összege a bruttó kötelezettség mértékét meghaladja, és
– az együttmőködés megállapodás alapján számított csökkentı tétel összege kisebb, mint a bruttó kötelezettség mértéke, és
– ez az összeg nagyobb vagy egyenőı, mint a tanulószerzıdés alapján számított csökkentı tétel, akkor a csökkentő tételek legfeljebb a bruttó kötelezettség mértékéig vehetık figyelembe.
Például: Bruttó kötelezettség 2000 ezer forint
A kötelezettség csökkentő tételek összege 3200 ezer forint, ezen belül az együttműködési megállapodás alapján elszámolható csökkentő tétel 1800 ezer forint, a tanulószerződésre elszámolható csökkenőı tétel 1400 ezer forint, akkor a kötelezettség csökkentő tételek együttes összege nem haladhatja meg a bruttó kötelezettség mértékét. Példánk szerint a 3200 ezer forintból 2000 ezer forint számolható el, tehát a kötelezettség nullára csökken.
Ha a tanuló gyakorlati képzésével összefüggésben az együttműködési megállapodás és a tanulószerződésre számított csökkentő tételek összege a bruttó kötelezettség mértékét meghaladja, és – az együttmőködés megállapodás alapján számított csökkentő tétel összege
kisebb, mint a tanulószerződésre számított csökkentő tétel, akkor a csökkentő tételeknek a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó összege visszaigényelhető.
Például: A bruttó kötelezettség 3000 ezer forint.
A kötelezettség csökkentő tételek együttesen 3500 ezer forint, ezen belül 1500 ezer az együttműködési megállapodásra tekintettel megállapított csökkentı tétel, és 2000 ezer forint a tanulószerződésre figyelembe vehető csökkentıőtétel, akkor 500 ezer a visszaigényelhető összeg.
Ha a hozzájárulásra kötelezett bruttó kötelezettsége nulla, kizárólag a tanulószerződés alapján számított csökkentő tétel vehetı figyelembe a visszaigénylésnél.
A gyakorlati képzést szervező átalányadózó hozzájárulásra kötelezettet nem illeti meg a visszatérítés lehetısége.

Jogkövetkezmények:
Amennyiben a hozzájárulásra kötelezett a megkötött tanulószerződésben rögzített gyakorlati képzés teljesítéséhez a gyakorlati képzési idő 50%-át meghaladó mértékben vesz igénybe teljesítési megbízottat, akkor az adott tanulószerződéses tanulóra vonatkozóan nem érvényesítheti a bruttó kötelezettség csökkentésre vonatkozó Szht. 8. § (1) bekezdésben foglaltakat.
Ha a hozzájárulásra kötelezett az általa megkötött tanulószerződést az abban foglalt határidő lejárta előtt jogellenesen felmondja, a tanulószerzıdés alapján e törvény szerint a szakképzési hozzájárulási kötelezettsége terhére  a tanulószerzıdés felmondásáig elszámolt csökkentő tétel teljes összegét az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
önellenőrzésre vonatkozó szabályainak megfelelően a szerződés felmondását követő 15 napon belül köteles az állami adóhatóságnál vezetett számlára visszatéríteni.

Az előző körülmények megvalósulása esetén a hozzájárulásra kötelezett az érintett adóévek tekintetében nem élhet a saját munkavállaló képzésével összefüggő költségei tekintetében a levonás lehetőségével. A levonás teljes összegét az Art. önellenırzésre vonatkozó szabályai szerint az állami adóhatóságnál vezetett számlára kell befizetnie.

A kötelezettség megállapítása, bevallása és megfizetése:
A 2012. év tekintetében az éves elszámolást a 1212-es bevallás keretében kell teljesíteni.
A 2013. január 1-jétől kezdődő bevallási idıszak tekintetében a szakképzési hozzájárulás előlegének és elszámolásának bevallására a „08-as bevallás szolgál.
Előleg:
A hozzájárulásra kötelezett az év 1-11. hónapjára vonatkozóan havonta szakképzési hozzájárulási előleget fizet.

Az előleg mértéke a tárgyhavi bruttó kötelezettség, azzal, hogy a normatíván alapuló csökkentő tétel és a saját munkavállaló képzésével összefüggő pénzügyileg teljesített költségek levonása időarányosan az előleg befizetésénél figyelembe vehető és a törvényi feltétételek teljesülése esetén visszaigényelhetı.
Az előleg összegét havonta a hozzájárulásra kötelezett maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be, és fizeti meg a tárgyhót követő hónap 12. napjáig az állami adóhatóság által vezetett számlára, vagy élhet a visszaigénylés lehetőségével.

Éves elszámolás A hozzájárulásra kötelezett
a) a szakképzési hozzájárulás alapját és az éves bruttó kötelezettségét,
b) a gyakorlati képzésre elszámolt csökkentő tétel és a saját munkavállaló képzési költségeivel összefüggő levonás éves összegét,
c) az éves bruttó kötelezettség és a csökkentő tételek különbözeteként megállapított éves nettó kötelezettségét maga állapítja meg, elektronikus úton vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő
év január 12. napjáig az állami adóhatóságnak.
A befizetett előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét a tárgyévet követő év január 12. napjáig kell befizetni vagy a többletbefizetést ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

Nem változott:
A kettős könyvvitelt vezető, eltérő üzleti éves egészségügyi szolgáltató vagy a közhasznú nonprofit társaság a fizetendő szakképzési hozzájárulás alapjának az Szht. 2. § (5) bekezdés b) pontja, valamint e) pontja szerinti meghatározásához szükséges, az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig az árbevétele összetételének alakulásában bekövetkezett – az éves bevallásában figyelembe nem vett – változása esetén a szakképzési hozzájárulás különbözetét az üzleti évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig a társasági adóról készítendő bevallásában vallja be, fizeti meg vagy igényli vissza.
A hozzájárulásra kötelezett a visszajáró összeg kiutalását vagy átvezetését legkorábban a bevallás esedékességének napjától kezdeményezheti.
Az állami adóhatóság a visszatérítés tekintetében az Art. szerint jár el. A kapott visszatérítést egyéb bevételként kell elszámolni.

Felsőfokú szakképzés:
Az a hozzájárulásra kötelezett, aki felsőfokú szakképzés keretében együttműködési megállapodás vagy hallgatói szerzıdés alapján, gyakorlati képzés szervezésével teljesíti hozzájárulási kötelezettségét, 2012. január 1. napjától az együttműködési megállapodásban vagy a szakképzésről szóló 1993.évi LXXVI. törvényben szabályozott hallgatói szerződésben meghatározott időtartamból még hátralevő időre hozzájárulási kötelezettségét a normatíván
alapuló elszámolás szerint teljesíti.
A felsőfokú szakképzés keretében folyó gyakorlati képzésre akár együttműködési megállapodás, akár hallgatói szerződés alapján került sor, a képzésbőlaz e törvény hatálybalépését követően még hátralevő időre a hozzájárulási kötelezettség teljesítésénél az Szht. 8. § (3)-(7) bekezdését is megfelelıen alkalmazni kell.
Az ismertetett rendelkezéseket a legkésőbb 2012 szeptemberében indult felsőfokú szakképzés esetén lehet alkalmazni.

Forrás: Hajdu Ilona

Login