Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Biztosítások adózási szabályai 2013

Melyek lesznek jövőre az adóköteles és az adómentes biztosítási díjak? Mik lesznek az adómentes és adóköteles biztosítói kifizetések? Cikkünk a biztosításokra vonatkozó, 2013. január 1-jétől érvényes szja-változásokat foglalja össze.

Magyar Közlöny 2012. évi 159. számában kihirdették az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi CLXXVIII. törvényt, amely többek között a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. (Szja) törvény szabályait is számos ponton módosította.

 

Az Szja törvényben a biztosításokat érintő előírások a magánszemély helyett más személy által fizetett díj formájában, illetve a biztosítói kifizetések formájában keletkező jövedelmek adókötelezettségét szabályozzák.

Adóköteles és adómentes biztosítási díjak

A magánszemély javára kötött élet-, baleset- és betegségbiztosítási szerződés alapján a kifizető által fizetett adóköteles biztosítási díj nem összevonandó jövedelem, hanem a kifizetőt terhelő 51,17 % befizetés mellett adható ún. egyes meghatározott juttatás [Szja törvény 70. § (1) bekezdés c) pont].

Adóköteles biztosítási díjnak minősül magánszemély biztosítottra kötött biztosítási szerződés alapján más személy (általában a munkáltató, illetve más kifizető) által fizetett díj, kivéve, ha a Szja törvény 1. számú melléklete szerint adómentes.

Adómentes a lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték nélküli kockázati biztosítás más személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: kifizető) által – az ugyanazon kifizető esetében ugyanazon biztosítottra tekintettel havonta, a minimálbér 30 százalékát meg nem haladóan – fizetett díja (csoportos biztosítás esetében a fizetett díj egy biztosítottra jutó része).

Adóköteles azonban az olyan kockázati biztosítás kifizető által fizetett díja, amelyre a biztosító a szerződéses feltételekben meghatározott jogcímen (így különösen kármentesség jogcímen) az adott biztosítási időszak(ok)ra esedékes díj 30 százalékát meghaladó magánszemélyt megillető engedményt (díjvisszatérítést, más vagyoni értéket) nyújt. Nem kell alkalmazni ezt rendelkezést, ha az engedményre a kifizető jogosult. Ha viszont utóbb a biztosítási szerződés úgy módosul, hogy az engedményre magánszemély válik jogosulttá, akkor a szerződés módosításának időpontjában a korábban a kifizető által fizetett díj egésze adóköteles [Szja törvény 1. számú melléklet 6.3. pont]

Adómentes a kockázati biztosításnak nem minősülő, visszavásárlási értékkel rendelkező határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás – szerződőként vagy a biztosítóhoz bejelentett díjfizetőként fizetett – rendszeres díja is. Rendszeres díjnak minősül az a díj, amelyet a biztosítási szerződés alapján legalább évente egy alkalommal kell fizetni, és amelynek összege nem haladja meg a biztosítási szerződés alapján az előző évi kötelezően fizetendő díjak együttes összegének a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a díjnövelés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értékét. A nem rendszeres (pl. az eseti) díjak – a díjfizetés időpontjában – a törvény szerinti egyes meghatározott juttatásként adókötelesek [Szja törvény 1. számú melléklet 6.9. pont].

Az előzőek szerinti adómentes rendszeres biztosítási díj egyéb jövedelemként adókötelessé válikakkor, ha

  • a szerződés úgy módosul, hogy, a biztosítási szerződésben meghatározott biztosított személyében változás következik be,
  • a szerződésmódosítás következtében a biztosítás már nem tekinthető kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosításnak [Szja törvény 28. § (2) bekezdés b) pont].

Az előbbi esetekben egyéb jövedelem

  • a biztosító nem haláleseti teljesítéséből a magánszemélynek juttatott vagyoni értékből a biztosított által megfizetett biztosítási díjak és az adóköteles biztosítási díjak együttes összegét meghaladó része;
  • visszavásárlási értékéből a biztosított által megfizetett biztosítási díjak és az adóköteles biztosítási díjak együttes összegét meghaladó része a biztosítási szerződés módosításának időpontjában az eredeti biztosított magánszemélynél.

Ilyenkor a jövedelmet szerző magánszemélyt a 16 % szja mellett 14 % eho is terheli, ha a jövedelem megszerzésének időpontja a lejárati szolgáltatás nélküli, teljes életre (kizárólag halál esetére) szóló, visszavásárolható életbiztosítás megkötésétől – de legkorábban 2013. január 1-jétől – számított 10 évet követő időpontra esik.
Az új szabályokkal összefüggésben a törvény a díjat fizető számára havonta adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő magánszemélyenkénti bontásban az adómentes díjként fizetett összegről, továbbá a biztosító nevéről és székhelyéről.

Ezeket a rendelkezéseket a 2012. december 31-e után megkötött szerződésekre kell alkalmazni

Forrás: Surányi Imréné

Login