Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Az energiaadó, a népegészségügyi termékadó és a környezetvédelmi termékdíj képviseleti szabályairól

Tájékoztatás az energiaadó, a népegészségügyi termékadó és a környezetvédelmi ermékdíj képviseleti szabályainak 2013. január 1-jei változásáról.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. január 1-től az energiaadóval, népegészségügyi termékadóval, valamint a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve látja el.

Megjegyezzük azonban, hogy az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 2013. január elsejétől hatályos 195. § (7) és (8) bekezdései alapján a 2013. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó környezetvédelmi termékdíj, energiaadó és népegészségügyi termékadó bevallásokat (ideértve a bevalláspótlást és az önellenőrzést is) 2013. február 14-éig még a vámhatósághoz kell benyújtani, melyekkel kapcsolatos nyilvántartási, javítási feladatokat a vámhatóság látja el. 2013. február 14-éig a befizetéseket is a vámhatósághoz kell teljesíteni.
2013. február 14-ét követően azonban a környezetvédelmi termékdíj, energiaadó és népegészségügyi termékadó bevallásokat (bevalláspótlást, önellenőrzést) már az állami adóhatósághoz kell benyújtani, melyekkel kapcsolatos nyilvántartási, javítási feladatokat az állami adóhatóság látja el. 2013. február 14-ét követıen a befizetéseket is az állami adóhatósághoz kell teljesíteni.

A hatáskör módosulással párhuzamosan a jogalkotó a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény képviseletre vonatkozó korábbi szabályainak túlnyomó részét hatályon kívül helyezte és 2013. január 1-jétől főszabály szerint a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyekben a képviseletre az adózás rendjérıl szóló törvény szabályait kell alkalmazni.

A fentieknek megfelelően a környezetvédelmi termékdíj-kötelezettséggel érintett adózóknak az állami adóhatóság elıtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentését 2013. január 1-jétıl, az erre rendszeresített 13VAMO jelő nyomtatványon, illetve az elektronikus ügyintézésre vonatkozó képviselet bejelentése esetén a 13T180 jelű adatlapon kell teljesíteniük.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a NAV vámszervéhez korábban a „BEJKE” elnevezésű adatlapokon, a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyekre vonatkozóan bejelentett meghatalmazottak képviseleti jogosultsága a jövőben is kizárólag a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyeken belül adott ügycsoport(ok)ra vonatkozik.

Amennyiben az állandó meghatalmazott képviseleti jogának alkalmazhatóságát nem csupán a környezetvédelmi termékdíj-kötelezettséggel kapcsolatos adott ügycsoportra, hanem az adóügyekre (többek között a környezetvédelmi termékdíjra) vonatkozóan általános jelleggel kívánja megadni, kérjük, hogy szíveskedjen benyújtani az állami adóhatóság által rendszeresített 13VAMO nyomtatványt (ahhoz csatolva az  állandó meghatalmazást is)

Az adózás rendjérıl szóló törvény 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint a képviseleti jogosultságot ellátó személyek köre kiegészül a termékdíj ügyintéző szakképesítéssel rendelkező személlyel (környezetvédelmi termékdíj ügyintéző). A környezetvédelmi termékdíj ügyintéző, tekintettel arra, hogy kizárólag környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügyekben járhat el, az alábbi adóügyeket intézheti elektronikusan:
· a bizonylatok közül kizárólag a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó bizonylatokat küldheti be,
· folyószámla kivonatot kérdezhet le,
· a meghatalmazó állami adóhatóságnál nyilvántartott adatait kérdezheti le,
· fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmeket nyújthat be elektronikus úton,
· jogosult lehet az esetleges végrehajtási eljárás során elektronikus kapcsolattartásra, amennyiben erre a képviselt adózó meghatalmazza, vagy megbízza, és ennek tényét az adóhatóságnál a 13T180 jelű adatlapon bejelenti.
Az energiaadó, a népegészségügyi termékadó, valamint a környezetvédelmi termékdíj állami adóhatósághoz kerülése miatt az Elektronikus Ügyfél Címtárban (a vámhatóság elıtti ügyek lektronikus intézésére vonatkozó jogosultságok nyilvántartásában) szereplő, az energiaadó, a népegészségügyi termékadó, valamint a környezetvédelmi termékdíj ügyek bevallásainak, bizonylatainak elektronikus benyújtására vonatkozó jogosultsággal rendelkező képviselők (így a környezetvédelmi termékdíj ügyintéző is) ezen ügyeket 2013-ban is intézhetik elektronikusan külön bejelentés nélkül. Tehát amennyiben a környezetvédelmi termékdíj ügyintéző kizárólag a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó bizonylatok beküldésére volt jogosult, amelyet az R01 jelő nyomtatványon bejelentett, nem kell ismételten
bejelentést tennie az adóhatósághoz.
Azon képviselık, akiknek a ’T180 jelű adatlapon korábban bejelentett jogosultsága valamennyi adóügy intézésére kiterjedt, vagy teljes körű állandó meghatalmazással rendelkeztek, a környezetvédelmi termékdíj, a népegészségügyi termékadó, illetve az energiaadó ügyeket 2013. január 1-jétıl is intézhetik külön adóhatósági bejelentés nélkül.
Azok, a NAV vámszervénél korábban bejelentett meghatalmazottak, akiknek a jogosultsága a folyószámla információk lekérésére és megtekintésére terjedt ki, csak akkor lesznek jogosultak a várhatóan 2013 márciusától elérhető, az energiaadót, népegészségügyi termékadót, környezetvédelmi termékdíjat is tartalmazó egységes folyószámla adatok megtekintésére, amennyiben az adózók folyószámla kivonat lekérdezésére meghatalmazzák őket, és a meghatalmazás tényét a  képviselık a 13T180 jelű regisztrációs adatlaponbejelentik.

Az előző bekezdésben foglalt bejelentés teljesítésére a 13T180 jelű adatlapot papír alapon minden olyan esetben be kell nyújtani, amennyiben az adózó képviselıjének az Elektronikus Ügyfél Címtárban nyilvántartott jogosultsága a folyószámla információk lekérésére és megtekintésére kiterjed, de a NAV adóztatási szervénél történı elektronikus ügyintézési jogosultsággal nem rendelkezik (korábban nem nyújtott be ’T180 jelű adatlapot). A 13T180 jelű adatlapot változásbejelentésként akkor is be kell adni, ha az adózó képviselője az Elektronikus Ügyfél Címtárban és a regisztrációs adatlapok nyilvántartásában is nyilván van tartva ugyanazon adózó törvényes képviselőjeként, vagy meghatalmazottjaként, és az adózó
képviselőjének az Elektronikus Ügyfél Címtárban nyilvántartott jogosultsága a folyószámla információk lekérésére és megtekintésére terjed ki, azonban a NAV adóztatási szervénél korábban benyújtott ’T180 jelű adatlap alapján a folyószámla lekérdezésére nincsen joga.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bejelentés hiányában a képviselı a továbbiakban kizárólag a NAV vámszervénél nyilvántartott folyószámla adatokról készített folyószámla kivonat lekérdezésére lesz jogosult, amely nem tartalmazza az energiaadóra, a népegészségügyi termékadóra és a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó folyószámla adatokat.

Forrás: Hajdu Ilona

Login