Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Környezetvédelmi termékdíj 2012

2012. január 1-től jelentősen változott a környezetvédelmi termékdíjas szabályozás. Az
ezekkel kapcsolatos alapvető változások – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakban foglalhatók össze:

Jogszabályi háttér:
− a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi. LXXXV. törvény (a továbbiakban:
Ktdt.)
− a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló
343/2011. kormányrendelet (a továbbiakban: vhr.)
− az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
− a közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló 2004. évi. CXL. törvény ( a továbbiakban: Ket.)
Kötelezetti kör:
A Ktdt. 3. § (1) bekezdése értelmében az általános szabályok szerint termékdíjköteles termék
forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása esetén környezetvédelmi termékdíj
fizetésre kötelezett:
a) a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója vagy első saját célú
felhasználója,
b) belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első
vevője, vagy saját célú felhasználója, vagy
c) bérgyártás esetén a termékdíjköteles termék bérgyártatója.
Reklámhordozó papír esetében az a) pont szerinti első belföldi forgalomba hozatalnak –
belföldi előállítás – esetén a nyomdai szolgáltatás teljesítése (nyomtatás és átadás) minősül.
A Ktdt. és a vhr egyes különös rendelkezései további kötelezetteket is meghatároznak. Ennek
megfelelően kötelezett:
a) A számlán átvállaló. Számla alapján a belföldi előállítású egyéb kőolajtermék első
belföldi forgalomba hozója vállalhat át a kötelezettől. A számlás átvállalás esetén a
számlán „az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból ……… Ft
termékdíj átvállalásra került” szövegű záradékot kell feltüntetni. A jogszabályban előírt
követelmény nem, vagy hibás teljesítése esetén a termékdíj-kötelezettség nem száll át az
átvállalóra. Hibás a teljesítés, ha az átvállalás nem a kötelezettől történt, a záradékszöveg
nem kerül a számlán feltüntetésre vagy a termékdíj nem a hatályos díjtétellel került
kiszámításra. Nem minősül a követelmény hibás teljesítésének a betűhiba.
b) A szerződéses átvállaló. Az eredeti kötelezettől szerződés alapján átvállalja a termékdíj
kötelezettséget:
− az első belföldi vevő, ha a kötelezettől megvásárolt termékdíjköteles termék legalább
60%-át külföldre értékesíti,
− a bérgyártó,
− a termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén
a termelői szerveződés, vagy
− a csomagolószer első belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből,
− csomagolóanyag esetében az azt csomagolóeszköz előállítására felhasználó első
belföldi vevő.
A szerződéses átvállaló csak a Ptk. 685.§ c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet lehet! Az
átvállalási szerződésnek tartalmaznia kell:
− a felek nevét, VPID számát,
− a termékdíjköteles termék megnevezését, vámtarifaszámát, KT, CsK kódját,
− az átvállalás időszakának, illetve kezdő időpontjának meghatározását,
− az átvállalás jogcímét.
Az átvállalási szerződés érvényességéhez, ideértve annak módosítását is, a vámhatósághoz
történő bejelentése szükséges. A bejelentést az átvállaló a szerződés kezdő, vagy
módosítási időpontjától, megszűnés esetén annak megszűnésétől számított 15 napon belül
teszi meg. Az átvállalási szerződés bejelentésekor az aláírt szerződéseket nem kell
megküldeni az illetékes igazgatóságnak.
c) Aki a csomagolószerre, illetve egyéb csomagolószere a Ktdt. 3.§ (6) bekezdésében, vagy a
reklámpapírra a Ktdt.27/A.§-ában meghatározott nyilatkozatát megszegte.
Fentiek alapján bejelentés benyújtására kötelezett:
a) az általános szabályok szerinti kötelezett,
b) a számlán átvállaló,
c) a szerződésben átvállaló,
d) a nyilatkozó, ha a nyilatkozatában foglaltakat megszegi, ezen felül
e) illetve a megfizetett termékdíjat visszaigénylő.
A bejelentést a KT12BEJKE nyomtatványcsomag benyújtásával kell megtenni. Határidők:
a) Az egyéni hulladékkezelést teljesítő kötelezett 2012-ben január 15-ig bejelentést tesz a
vámhatóságnál. A 2012. január 15-i határidő elmulasztása jogvesztő.
b) A további kötelezettek a bejelentést 2012. április 20-ig teljesítik.
Azon kötelezetteknek is be kell újra jelentkezni, akik ezt már a korábbi években már
megtették és azóta sem változott a tevékenységi körük. A rájuk vonatkozó bejelentkezési
határidő szintén 2012. április 20. Ezt követően amennyiben a termékdíj-kötelezettségre kiható
bármilyen változás áll be, azt a kötelezett, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles
bejelenteni. A KT12BEJKE nyomtatványcsomag elektronikusan kitöltve, 2012. évben papír
alapon és elektronikus úton is benyújtható. Az elektronikusan beküldhető nyomtatványok
alkalmazhatóságáról bővebben a http://nav.gov.hu internetes oldalon tájékozódhatnak.
Termékdíj köteles termékek:
A Ktdt. 1. § (3) bekezdése alkalmazásában a termékdíjköteles termék:
a) a gumiabroncs;
b) a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer);
c) az egyéb kőolajtermék;
d) az akkumulátor;
e) a reklámhordozó papír;
f) az elektromos, elektronikai berendezés.
A csomagolószerek kivételével a termékdíjköteles termékek vámtarifaszámok alá osztályozott
körét a 2010. január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúra szerint a Ktdt. 1. melléklete, míg
a csomagolószerek vámtarifaszámait a vhr. 1. melléklete határozza meg.
Termékdíj kötelezettséget keletkeztet:
A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség a termékdíjköteles termék forgalomba
hozatala vagy saját célú felhasználása esetén keletkezik.
Forgalomba hozatalnak minősül a termékdíjköteles termék tulajdonjogának első belföldi
ingyenes vagy visszterhes átruházása, ideértve a más termék tartozékaként vagy
alkotórészeként való átruházást, továbbá a csomagolószer csomagolás részekénti átruházását,
Saját célú felhasználásnak minősül a termékdíjköteles termék, ideértve más termék
tartozékaként vagy alkotórészeként, továbbá a csomagolószer esetében a csomagolás
részeként:
a) a kötelezett saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása;
b) a számvitelről szóló törvényben meghatározott
− alapkutatás,
− alkalmazott kutatás,
− kísérleti fejlesztés,
− beruházás,
− felújítás,
− karbantartás keretében való felhasználása;
c) megsemmisítése, alaktalanítása, elfogyasztása;
d) minden más, az a)–c) pontokban nem említett használata, ami nem a számvitelről szóló
törvényben meghatározott saját termelésű készlet létrehozását eredményezi;
e) külföldi előállítású csomagolás esetén a csomagolószer saját célú felhasználásának
minősül a csomagolás elválasztása a terméktől;
f) a kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetében az olyan termékdíjköteles termék
tulajdonban tartása, amelyre a termékdíj nem került megfizetésre, ha a kötelezett
− felszámolás esetén a felszámolási zárómérleg fordulónapján,
− végelszámolás esetén a végelszámolást lezáró beszámoló fordulónapján, vagy
− a kötelezett felszámolás vagy végelszámolás nélküli megszűnése esetén a megszűnés
időpontjában
g) a termékdíjköteles termék mennyiségében bekövetkezett, a termékdíjköteles termék
tömegében kifejezett 0,5%-ot meghaladó hiány;
h) a termékdíjköteles termék megsemmisülése, elháríthatatlan külső okból bekövetkezett
megsemmisülés kivételével.
Nem keletkeztet termékdíj kötelezettséget:
a) Áfa adóraktárba betárolás, adóraktáron belüli értékesítés.
b) Vámjogi szabadforgalomban nem lévő termék értékesítése.
c) Termékdíjköteles termék külföldre történő értékesítése.
d) Természetes személy esetén a termékdíjköteles termék személyes szükséglet kielégítését
meg nem haladó mennyiségű saját célú felhasználása.
e) Ha természetes személy nem gazdasági tevékenység keretében hoz forgalomba.
Nyilatkozattételi lehetőség:
A csomagolószer termékdíját nem kell megfizetni, ha – e törvény végrehajtási rendeletében
meghatározottak szerint – nyilatkozik a kötelezett első vevője (a továbbiakban: nyilatkozó)
arról, hogy
a) a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és a 15. § (4) bekezdés szerinti
termékdíjátalány fizetésére jogosult, vagy
b) a csomagolószert csomagolás előállítására a 27. § (2) bekezdése feltételeinek megfelelő
újrahasználható csomagolóeszközként használja fel, vagy
c) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására
használja fel.
A nyilatkozó kötelezettnek minősül, ha a nyilatkozatával ellentétesen jár el. Amennyiben a
nyilatkozó a csomagolószert nem, vagy nem a nyilatkozat tartalma szerinti mértékben, nem a
nyilatkozat tartalma szerint használja fel, illetőleg a felhasználás tényét nem tudja igazolni, az
erre eső termékdíjat, és a csomagolószer beszerzésének időpontjától számított késedelmi
pótlékot köteles megfizetni.
A számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettség:
A számlán:
a) számlán történő átvállalás esetén, vagy
b) a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben,
vagy
c) csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor
a vhr-ben meghatározott számla záradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni. Nem kell a
számlán záradékot feltüntetni csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén.
A záradékszövegek a következők:
a) amennyiben a csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: „a csomagolószer
termékdíj összege bruttó árból ………………… Ft”,
b) amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer termékdíjkötelezettség
az eladót terheli: „a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli”,
c) amennyiben a kötelezettség nyilatkozat alapján a vevőt terheli:
− „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt
terheli”,
− „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő …számon iktatott időszakra
vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli”
d) A reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozója a számlán „a reklámhordozó
papír termékdíj összege a bruttó árból ………………… Ft” szövegű záradékot tünteti fel.
A termékdíj alapja, mértéke:
A termékdíj alapja a termékdíj köteles termék tömege kilogrammban kifejezve, amit kettő
tizedes jegy pontossággal kell feltüntetni.
A termékdíj mértéke az alábbiak szerint alakul:
a) általános szabályként a bevallási időszakban kibocsátott (forgalomba hozott vagy saját
célra felhasznált, stb.) mennyiség és a Ktdt. 2. számú mellékletében szereplő díjtételek
szorzata;
b) egyéni hulladékkezelést választóknál az egyéni hulladékkezelési teljesítmény
függvényében határozható meg a Ktdt. 3. számú melléklete szerint;
c) átalányfizetést választó csekély mennyiségű csomagolás kibocsátójánál évente 12.000
forint;
d) átalányfizetést választó mezőgazdasági terelőnél, ha:
− tevékenységét a tárgyévben kezdi: évente 5.000 forint,
− tevékenységét nem a tárgyévben kezdte, és értékesítésének éves nettó árbevétele
legfeljebb 10 millió forint: évente 2.000 forint,
− tevékenységét nem a tárgyévben kezdte, és értékesítésének éves nettó árbevétele
legfeljebb 50 millió forint: évente 7.000 forint.
A termékdíj bevallása:
Általános szabályként a kötelezett a bevallását a KT12BEV nyomtatványcsomag
felhasználásával elektronikus úton és formában, negyedévente a tárgynegyedévet követő
hónap 20. napjáig bevallást nyújt be. Ez alól kivétel:
a) A csekély mennyiségű csomagolást kibocsátóként termékdíjátalány fizetésre jogosult
kötelezett, a tárgyévet követő év január hónap 20. napjáig teljesíti bevallási
kötelezettségét.
b) A termékdíjátalány fizetésére jogosult mezőgazdasági termelőt bevallási és nyilvántartási
kötelezettség nem terheli, tárgyévi átalány megfizetési kötelezettségét a tárgyévet követő
év április 20-ig teljesíti.
A KT bejelentés/bevallás/kérelem nyomtatványok 2012. január 1-től a NAV portálról
tölthetőek le: http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok
A termékdíj visszaigénylése:
A termékdíjat azon termékek után lehet visszaigényelni, amelyekre vonatkozóan a termékdíj
megfizetése ténylegesen és igazolható módon megtörtént. A visszaigénylés jogcímei:
a) a termékdíjköteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása;
b) a termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és
állapotban más termékbe beépített külföldre történő értékesítése;
c) a nemzetközi szerződés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggő tevékenység;
d) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósításával
összefüggő tevékenység;
e) a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált
termékdíjköteles termék felhasználása;
f) a 27. § (3) bekezdésben meghatározott csomagolószer termékdíj-megállapítási időszakon
túli külföldre történő igazolt visszaszállítása,
g) egyéb csomagolószer esetében, annak – a továbbforgalmazás kivételével – nem
csomagolás előállítására való felhasználása.
A visszaigénylés érvényesítéséhez a Ktdt-ben és a vhr-ben meghatározott alakszerűségekkel
rendelkező számlára és nyilvántartásokra van szükség, melyeket a visszaigénylést tartalmazó
bevalláshoz nem kell csatolni.

Forrás: Hajdu Ilona

Login