Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Környezetvédelmi termékdíj 2012.évi szabályai

A környezetvédelmi termékdíjas szabályozás a 2012. január 1-én hatályba lépett, környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. LXXXV. törvényben foglaltak (továbbiakban: Ktdt.) szerint jelentős változásokon ment keresztül. Jelen tájékoztató a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat és a törvény alapján bekövetkezett főbb változásokat tartalmazza.

Ki tartozik a Ktdt. hatálya alá, mint kötelezett?

A Ktdt. 3. § (2) bekezdése értelmében termékdíj-kötelezettsége keletkezik a termékdíjköteles termék

–      első belföldi forgalomba hozójának vagy első saját célú felhasználójának, ide értve a belföldi előállítású reklámhordozó papír esetén a nyomdai szolgáltatás teljesítését (nyomtatás és átadás) is,

–      belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjének, vagy a saját célú felhasználójának,

–     bérgyártás esetén a bérgyártatónak.

Kötelezettnek tekintendő továbbá a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenység okán keletkező termékdíj-kötelezettséget számlán vagy szerződésben átvállaló, valamint a megfizetett termékdíjat visszaigénylő is.

Mely termékek minősülnek termékdíjköteles terméknek?

 

 

A Ktdt. 1. § (3) bekezdésének értelmében termékdíjköteles termékeknek az alábbiakban felsoroltak minősülnek:

 

1)     az akkumulátor;

2)     a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer;

3)     az egyéb kőolajtermék;

4)     az elektromos, elektronikai berendezés;

5)     a gumiabroncs;

6)     a reklámhordozó papír.

Milyen kötelezettségek terhelik a szabályozás hatálya alá tartozó kötelezettet?

Ktdt. 2. § 29. pontja értelmében termékdíj-kötelezettség a termékdíjköteles termékkel, illetve a termékdíjjal összefüggő

  • bejelentkezési,
  • bejelentési, változás-bejelentési,
  • termékdíj-megállapítási, termékdíj-előleg megállapítási,
  • termékdíj-bevallási, termékdíj-előleg bevallási,
  • termékdíj-fizetési, termékdíj-előleg fizetési,
  • bizonylat kiállítási, -megőrzési, számlamegőrzési, számlán történő feltüntetési,
  • nyilvántartás-vezetési,
  • adatszolgáltatási, ideértve a nem csomagolószerként forgalomba hozott, az e törvényhez tartozó végrehajtási rendeletben meghatározott csomagolószer katalógusban szereplő árukra vonatkozóan is,
    • nyilatkozattételi kötelezettség.

 

Mely időpontban keletkezik a termékdíj-kötelezettség?

 

A termékdíj-kötelezettség alapvetően a különböző kötelezetti formáknak és jogcímeknek megfelelően különböző időpontban keletkezik. A termékdíj-kötelezettség keletkezésének fő megvalósulási formája a termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozatala vagy első saját célú felhasználása.

Ennek lapján a Ktdt. 5. § (1) bekezdése értelmében a termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozatal címén, a számlán feltüntetett teljesítés napján, míg az 5. § (3) bekezdése alapján saját célú felhasználás címén – különös figyelemmel a törvényben foglalt eltérésekre – fő szabályként a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik. Abban az esetben, ha az első belföldi forgalomba hozatal számlakibocsátás hiányában valósul meg, úgy az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján – vagy mindezek hiányában az ügylet teljesítése napján – keletkezik a termékdíj-kötelezettség.

A Ktdt. 5. § (2) bekezdése a belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében a fő szabálytól eltérő rendelkezést tartalmaz, mely alapján a termékdíj-kötelezettség a terméket elsőként belföldön forgalomba hozó gazdálkodó első vevője által – a továbbértékesítés során – kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján(számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján) vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik.

 

 

Termékdíj-kötelezettség keletkezésének különös szabályai

 

A termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontjára jellemző, hogy azt a kötelezett kifejezett nyilatkozatának (döntésének) megfelelően az általános szabályoktól eltérő módon is figyelembe lehet venni.

Saját célú felhasználás: a Ktdt. meghatározott esetekben a saját célú felhasználás jogcímén keletkező díjfizetési kötelezettség vonatkozásában meghatározott esetekben az általános szabálytól eltérő rendelkezéseket tartalmaz.

Így saját célú felhasználás címén a termékdíj-fizetési kötelezettség – fő szabályként annak költségként történő elszámolása napjával ellentétben –

a) a kötelezett jogutód nélküli megszűnése esetében legkésőbb a végelszámolás utolsó napján;

b) termékdíjköteles termék mennyiségében bekövetkezett, a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott elszámolható hiányt meghaladó hiány és a termékdíjköteles termék megsemmisülése esetén a leltárhiány, vagy a termékdíjköteles termék megsemmisülése tényéről felvett okirat alapján, annak könyvelése napján keletkezik.

Készletre vétel: a készletre vétellel történő termékdíj-fizetési kötelezettség is egy, a kötelezett által választható jogcím, melynek célja a kötelezett adminisztrációs terheinek csökkentése, a termékdíjas szabályozás támasztotta feltételeknek való egyszerűbb módon történő megfelelés lehetőségének elősegítése és megteremtése. A Ktdt. 6. § (1) bekezdése adja meg a felhatalmazást a kötelezett számára arra, hogy tárgyévtől fennálló termékdíj-kötelezettségét a termékdíjköteles termék készletre történő felvételének napján (készletre vétel) keletkeztesse.

Figyelem! A kötelezett a termékdíj-kötelezettsége keletkezésének időpontját a tárgyéven belül nem változtathatja meg!

 

Milyen szabályok vonatkoznak a bejelentés megtételére?

 

A Ktdt.-ben megfogalmazott szabály szerint a kötelezettet, a képviselőt és a pénzügyi képviselőt az állami adó- és vámhatóság az általa adott azonosító (VPID) szám alapján veszi nyilvántartásba és tartja nyilván. Tehát, a korábbi évek gyakorlatával szakítva, 2012. évtől megszűnt a GLN szám termékdíjas rendszerben való alkalmazásának kötelezősége! Ennek megfelelően a korábban tett bevallások önellenőrzése, elmulasztott bevallási és bejelentési kötelezettség pótlása esetén sem kötelező a GLN szám alkalmazása.

Általános szabályok szerint a kötelezett a termékdíjköteles termékkel végzett tevékenységéről a vámhatóságnak annak megkezdésétől számított 15 napon belül köteles bejelentést tenni, továbbányilatkozni arról, ha a termékdíj-kötelezettségét egyéni hulladékkezelést teljesítőként vagy termékdíjátalány-fizetésre jogosultként kívánja teljesíti. A kötelezettnek, a bejelentésének megtétele óta bekövetkezett bármely termékdíj-kötelezettségre kiható változást, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie (változás-bejelentés).

Az egyéni hulladékkezelés teljesítését választó kötelezettekre vonatkozóan azonban újabb eltérő rendelkezést tartalmaznak az átmeneti rendelkezések, melyek értelmében az egyéni hulladékkezelés teljesítését választó kötelezett ez irányú döntését 2012. január 15-ig jelenthette be. E határidő elmulasztása a jogintézmény jogszerű alkalmazhatósága tekintetében jogvesztő erejű.

Figyelem! Az egyéni hulladékkezelést teljesítőnek a nyilatkozatát termék- és anyagáramonként – évente – kell megtennie.

 

 

A bejelentés teljesítésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések

 

Fentiektől eltérő szabályozást tartalmaznak a Ktdt. valamint annak végrehajtására kiadott 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) átmeneti rendelkezései. Az általános szabályoktól eltérően mind a 2012. évben kötelezetté váló új, mind pedig a korábbi hatályos szabályozás alapján kötelezettnek minősülő gazdálkodó termékdíjas rendszerbe való bejelentkezésének határideje egységesen 2012. április 20. (Értelemszerűen az általános szabályok szerint – 15 napon belül – kell bejelentését megtennie annak a gazdálkodónak, akiknek 2012. április 20. napját követően keletkezik a termékdíj-kötelezettsége.)

 

A bejelentési kötelezettség a NAV honlapjáról a Letöltések menüpontból ahttp://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/

alól letölthető KT12 BEJKE nyomtatványcsomag kitöltésével teljesíthető elektronikus úton.

A bejelentést megelőző adminisztrációs feladatok

VPID szám igénylése

A bejelentés, bevallás benyújtására a „technikai azonosító”, azaz a VPID szám hiányában nem kerülhet sor, amelyet előzetesen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei Adóigazgatóságtól kell kérni.

Kormányzati portál regisztráció

 

2010. január 1-től kizárólag elektronikus úton lehet a bevallási kötelezettséget teljesíteni, a kormányzati elektronikus ügyintézéshez szükséges ún. Ügyfélkapu regisztrációra a http://www.magyarorszag.hu portálon van lehetőség, ahol az ügyfelek regisztrálhatnak, és ügyfélkapu azonosítót szerezhetnek. A regisztráció megtörténtét követően költségmentesen kiadott ideiglenes azonosító birtokában, a kiadást követő 30 napon belül személyesen meg kell jelenni az okmányirodában, ahol a regisztrációt véglegesítik. Az okmányirodában a véglegesítéshez a természetes személyazonosítására szolgáló dokumentumok szükségesek.

 

EÜC regisztráció

 

Az EÜC regisztráció a vámhatósággal történő elektronikus ügyintézéshez szükséges tevékenység, melynek keretében a természetes személy hozzárendelésre kerül adott gazdasági társaság(ok)hoz, aki(k) nevében elektronikus adóbevallást fog beküldeni. A regisztrációhoz a http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/letoltesekhonlapról letölthetők a szükséges R01-R04 nyomtatványok. A lapok letöltéséhez és kitöltéséhez minden esetben szükséges a NAV honlapjáról letölthető nyomtatványkitöltő program alkalmazása.

A letöltött nyomtatványkitöltő program és a hozzá telepített „R” jelű nyomtatványcsomagokkal előállított (kizárólag elektronikus módon kitöltött, majd kinyomtatott) regisztrációs lapokat eredeti aláírással ellátva, személyesen, vagy postai úton kell eljuttatni a kötelezett székhelye szerint illetékes vám- és pénzügyőri igazgatósághoz.

 

 

Amennyiben az ügyfél más tevékenységére már rendelkezik vámhatósági EÜC regisztrációval, úgy azt a termékdíjra vonatkozóan, új R01 lap kitöltésével ki kell egészítenie. Módosítás esetén az R01 lapon utoljára megadott jogok lesznek érvényben! Amennyiben egy korábban bejelölt jogosultság a módosítási kérelemmel kapcsolatos adatlapon nem kerül ismételten jelölésre, akkor az megszűnik.

 

 

Bevallási kötelezettség teljesítése

 

 

 

 

A kötelezettnek a bevallási kötelezettséget Ktdt. 13.§-a szerint negyedévente, a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig kell teljesítenie, elektronikus úton.

A környezetvédelmi termékdíj bevallására szolgáló nyomtatványcsomag és a hozzá tartozó kitöltési útmutató a vámhatóság internetes oldaláról tölthető le az alábbi linken.

(http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/letoltesek/

nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/

A bevallási nyomtatvány az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal tölthető ki.

A kötelezettnek bevallást abban az esetben is be kell nyújtania, amennyiben a tárgyhónapban termékdíjköteles terméket nem hozott forgalomba, saját célra nem használt fel, vagy díjfizetési kötelezettsége nem keletkezett. A bevallási kötelezettség alól a vámhatóság felé adott nyilatkozattal mentesülhet, amelyben nyilatkozik, hogy termék‑díjfizetési kötelezettsége a tárgyévben már nem keletkezik.

A fizetési kötelezettség teljesítése az alábbi számlaszámokra történő befizetéssel valósítható meg.

Számlaszám Megnevezés Számlajel
10032000-01037454 – 00000000 NAV környezetvédelmi termékdíj adóbevételi számla 20
10032000 – 01037447- 00000000 NAV vámhatósági tevékenységgel összefüggő késedelmi pótlék bevételi számla 21
10032000-01037337 – 00000000 NAV vámhatósági tevékenységgel összefüggő bírság, kamat és önellenőrzési pótlék bevételi számla 43

 

 

 

Termékdíj-átalány

 

mezőgazdasági termelő kötelezett továbbra is jogosult átalány fizetésre az alábbi szabályok szerint:

–       A tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tíz millió forintos árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíj-átalánya évi 2.000,- forint.

–    A tárgyévet megelőző évben évi tíz milliót meghaladó, azonban legfeljebb évi ötven millió forintos árbevételt elérő mezőgazdasági termelő termékdíj-átalánya évi 7.000,- forint.

–       A tárgyévben kötelezetté váló mezőgazdasági termelő termékdíj-átalánya évi 5.000,- forint.

A termékdíj-átalányt a tárgyévet követő év április 20-ig kell befizetni a fentebb meghatározott számlaszámra.

A mezőgazdasági termelő kötelezettnek a bejelentkezést tárgyév április 20-ig kell megtennie, a termékdíj-átalányt a tárgyévet követő év április 20-ig kell befizetnie. A mezőgazdasági termelőt a Ktdt. bevallásra vonatkozó rendelkezései szerint sem bevallási, sem nyilvántartási kötelezettség nem terheli.

Az éves viszonylatban csekély mennyiséget forgalmazó kötelezetteknek (üveg esetében 3000 kg; műanyag bevásárló reklámtáska nélkül számított műanyag esetében 300 kg; műanyag bevásárló reklámtáska esetében 75 kg; társított vagy rétegzett csomagolás esetében 300 kg; papír, fa vagy természetes alapú textil esetében 500 kg; fém esetén 300 kg, egyéb esetén 300 kg) lehetősége van 2012. január 1-től termékdíjátalány fizetésével teljesíteni kötelezettségeit. Ebben az esetben a kötelezett a KT12-BEJKE nyomtatvány benyújtásával nyilatkozik a termékdíjátalány választásáról.  A csekély mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett átalánya 12000 Ft/év.

A termékdíj-átalány fizetésére jogosult kötelezett a Ktdt. bevallásra vonatkozó rendelkezései szerint bevallási és termékdíjfizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 20-ig teljesíti.

 

 

Termékdíj-előleg intézményének bevezetése

 

A kötelezettet – a nyilatkozó (3. § (7) bekezdése), valamint az átalánydíj fizetésre jogosult kötelezett kivételével – a tárgyév (adóév) negyedik negyedévére nézve termékdíj-előleg megállapítási, bevallási és megfizetési kötelezettség terheli.

A termékdíj-előleg mértéke a tárgyév (adóév) első három negyedéve után fizetett termékdíj harmadának a 80%-a, melyet a kötelezett a tárgyév december 20-ig fizet meg. A termékdíj-előleget a kötelezett a negyedik negyedévi bevallásban a ténylegesen megfizetendő termékdíj mértékéig kiegészíti, vagy a különbözetet visszaigényli.

A kötelezett a termékdíj-előlegre vonatkozó bevallási kötelezettségének a harmadik negyedévre vonatkozó bevallás benyújtásával együtt tesz eleget.

 

 

A számlán történő termékdíj-feltüntetési kötelezettség

 

 

 

A Ktdt. 13. § értelmében a számlán

 

a)     számlán történő átvállalás esetén, vagy

b)     a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben, vagy

c)     csomagolószer, illetve reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor

az e törvény végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározott számla záradékkal megegyező szöveget kell feltüntetni.

A termékdíj számlán való megjelenítésére vonatkozó szabályokat, záradék szövegeket a Vhr. 7. § tartalmazza az alábbiak szerint.

A Ktdt. 13. § b) pontja alapján a visszaigénylésre jogosult vevő igénye alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett vevőinek a számlán záradékot kell feltüntetni, amely tartalmazza

 

 

–       a termékdíjköteles termék CsK, KT kódját,

 

 

 

–       a termékdíj mértékét és összegét,

 

 

 

–       továbbá a termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adatait.

 

 

 

 

Megfizetést igazoló dokumentumok adatai közül – legalább a termék első belföldi forgalomba hozatalakor – a kötelezett által kibocsátott számla számát, keltét, a kötelezett nevét, címét, adószámát a záradéknak tartalmaznia kell.

csomagolószer első belföldi forgalomba hozója a számlán – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles feltüntetni a számla tételeire hivatkozva:

 

 

a)     amennyiben a csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: „a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból ………………… Ft”,

 

 

 

b)     amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli: „a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli”, vagy

 

c)     amennyiben a kötelezettség a vevőt terheli:

 

 

ca) „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő eseti nyilatkozata alapján a vevőt terheli”, vagy

 

 

 

cb) „a csomagolószer termékdíj-kötelezettség a vevő …számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján a vevőt terheli”szöveget.

 

 

 

Nem kell ugyanakkor a számlán záradékot feltüntetni csomagolószer kiskereskedelmi értékesítése esetén.

 

 

 

reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozója a számlán „a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból ………………… Ft” szövegű záradékot tünteti fel.”

 

 

 

A nyilvántartás szabályai

 

A környezetvédelmi termékdíjjal érintett termékekről vezetett nyilvántartásról, és annak tartalmáról a Ktdt. 10/A §-a, valamint a Vhr.4. §-a és 5 §-a ad felvilágosítást. A nyilvántartás minimális adattartalmát a Vhr. 5. számú melléklete tartalmazza.

 

 

Átvállalás szabályai

 

 

 

 

Jelentősen változtak az átvállalás szabályai.

A számlán történő átvállalás lehetősége a Ktdt. 14. § (4) bekezdése alapján csak a belföldi előállítású termékdíjköteles egyéb kőolajtermék esetén lehetséges, mely esetében az első belföldi forgalomba hozó, annak a kibocsátott számlán történő feltüntetésével vállalhatja át a kötelezettől. Egyéb termékdíjköteles termékek esetében az átvállalás csak szerződéssel lehetséges.

Szerződés alapján a termékdíj-kötelezettséget a kötelezettől

a)  az első belföldi vevő, ha a kötelezettől megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti,

b)     a bérgyártó,

c) a 1234/2007/EK rendeletszerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelői szerveződés,

d)     a csomagolószer első belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből,

e)     csomagolóanyag esetében az azt csomagolóeszköz előállítására felhasználó első belföldi vevő átvállalhatja.

Átvállalás esetén a termékdíj-kötelezettség az átvállaló általi belföldi forgalomba hozatalkor, vagy saját célú felhasználáskor keletkezik.

Az átvállalás részletes szabályait a Vhr. 8. §-a tartalmazza az átvállalásra vonatkozó szabályokat, mely szerint az átvállalási szerződés érvényességéhez, ideértve annak módosítását is, a vámhatósághoz történő bejelentése szükséges. A bejelentést az átvállaló a szerződés kezdő, vagy módosítási időpontjától, megszűnés esetén annak megszűnésétől számított 15 napon belül teszi meg.

A termékdíj-kötelezettség a szerződés érvényességének időszaka alatt, a Ktdt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban száll át az átvállalóra, amennyiben a bejelentés megvalósult, és „a termékdíj-kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés ….) pontja alapján a vevőt terheli” záradékszöveg a számlán feltüntetésre került.

 

 

 

Mentesség, visszaigénylés

 

Termékdíj-kötelezettség a termékdíjköteles termék külföldre történő értékesítése, valamint természetes személy esetén a termékdíjköteles termék személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségű saját célú felhasználása esetén nem keletkezik.

A befizetett termékdíj

a)     a termékdíjköteles termék külföldre történő igazolt kiszállítása;

b) a termékdíjköteles termék változatlan formában, illetve változatlan formában és állapotban más termékbe beépített külföldre történő értékesítése;

c)     a nemzetközi szerződés szerint köztehermentes beszerzéssel összefüggő tevékenység;

d) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja megvalósításával összefüggő tevékenység;

e)   a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként (alapanyag) felhasznált termékdíjköteles termék felhasználása;

f)   a 27. § (3) bekezdésben meghatározott csomagolószer termékdíj-megállapítási időszakon túli külföldre történő igazolt visszaszállítása,

g) egyéb csomagolószer esetében, annak – a továbbforgalmazás kivételével – nem csomagolás előállítására való felhasználása, esetén visszaigényelhető.

 

 

Nyomtatványok elektronikus beküldése

 

 

http://www.magyarorszag.hu portálon keresse meg az adó- és járulékbevallás szolgáltatást a szolgáltatások állampolgároknak oldalon, esetleg lépjen egyből a szolgáltatás oldalára:www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/feltoltes vagy az Adó- és járulékbevallás egyszerűsített feltöltő használatával linket alkalmazva, majd lépjen be az Ügyfélkapun.

A kitöltött, feladásra előkészített dokumentumok feltöltéséhez első lépéseként ki kell választani az előkészített dokumentum kiválasztását biztosító „Tallózás” menüpontot. A felbukkanó ablakban válassza ki a feltölteni kívánt állományt, majd a „megnyitás” gombra kattintva betölthető a dokumentum. A betöltött dokumentum megjelenik a feltöltő ablakában. Amennyiben azt szeretné, hogy a hivataltól érkező válasz is titkosítva legyen, jelölje be a kérdés melletti jelölőnégyzetet. Ezt követően ki kell választani, hogy az érkeztetési visszaigazolást hova szeretné kapni:

–       Az értesítési tárhely – ez esetben az értesítési levelek a Központi Rendszer egy biztonságospostafiókjába érkeznek.

–       Ügyfélkapus e-mail cím – ez esetben az értesítési levelek a felhasználó által, az Ügyfélkapu-regisztrációkor megadott postafiókba érkeznek.

Következő lépésként a „Feltöltés” gombbal lehet elküldeni (feltölteni) a bevallást.

A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatosan további információk, tájékoztató anyagok találhatók ahttp://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/vam/kornyezetvedelmi_termekdij és a www.termekdijinfo.hu intranetes portálokon.

Amennyiben jelen tájékoztató, valamint a fenti oldalakon szereplő információk áttanulmányozását követően további kérdéseik merülnek fel, igazgatóságunk a lentebb részletezett elérhetőségen szívesen áll rendelkezésükre.

Forrás: NAV

Login