Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Szja-bevallás: ezeket az igazolásokat kell kiadni január 31-ig

Minden évben január 31-ig kell kiállítania a munkáltatónak (kifizetőnek) a foglalkoztatottak személyi jövedelemadó és ekho éves bevallásához szükséges igazolásokat. Lássuk, miről kell igazolást kiállítani a munkáltatónak!

Miért fontos az igazolás?

A munkáltató/kifizető által kiállított igazolásokból állapítható meg a kapott jövedelem jogcíme (összevonás alá eső jövedelem vagy elkülönülten adózó jövedelem), nagysága, az adóalap, a levont adó és az adóelőleg összege is. Az adózó ebből tudja megállapítani azt is, ha adóbevallásával egyidejűleg még adót, adóelőleget, egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie. Igazolás kell ahhoz is, hogy kedvezményeket, engedményeket tudjon érvényesíteni.  Összeállításunkban most azokat az igazolásokat tekintjük át, amiket 2014. január 31-ig kell megkapnia minden adózónak, elsősorban a 13M30-as jövedelemigazolásra fókuszálva.

Jövedelemigazolás (13M30)

A munkáltató, kifizető (ideértve az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyet is) a 2013-ban teljesített kifizetéseiről, juttatásairól 2014. január 31-éig köteles összesített igazolást (13M30) kiállítani és a magánszemélynek átadni.

Az igazolás átadását a magánszemély aláírásával, postai megküldés esetén a feladást bizonyító szelvénnyel (ajánlott szelvénnyel, tértivevénnyel) igazolhatja a munkáltató. Azoknál a munkavállalóknál (tagoknál), akik év közben munkahelyet változtattak és a munkaviszony megszűnésekor kiállított igazolást (Adatlap 2013) átadták az új munkáltatójuknak, a NAV nemrégiben kiadott tájékoztatója szerint az összesített 13M30-as igazolásnak nem kell tartalmaznia a korábbi munkahelyről származó jövedelmeket, a munkaviszony megszűnésekor kiállított adatlap elegendő az előző munkahelyről származó jövedelmek igazolására. Amennyiben pedig az év közben kilépett dolgozó ezt követően nem helyezkedett el más munkáltatónál, nem kell 13M30-as igazolást kiadni számára.

Az igazolást kirendelés esetén a kirendelő adja ki, a kirendelés helye szerinti munkáltató adatközlése alapján.
Munkaerő-kölcsönzés esetén -a munkavállaló kölcsönbeadójával kötött megállapodás alapján -a kölcsönzött munkavállaló részére közvetlenül juttatott bevétel tekintetében a munkavállaló kölcsönvevője teljesíti az előbbi kötelezettségeket.

Munkaerő-kölcsönzés esetén a bevételnek nem számító juttatásra, valamint a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatásra az Szja-törvényben megállapított rendelkezéseket a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő ilyen juttatásának együttes összegére vonatkozóan kell irányadónak tekinteni. Ez azt jelenti, hogy a kölcsönbe adott/vett munkavállaló részére a bevételnek nem számító juttatást is igazolni a kell a munkáltatónak.

Több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a munkáltatók a munkaviszony létesítésével egyidejűleg kötelesek írásban az adókötelezettségek teljesítésére egy munkáltatót kijelölni, továbbá a kijelölt munkáltató személyéről a munkavállalót tájékoztatni. Kijelölés hiányában a több munkáltató által létesített munkaviszonyból eredő adókötelezettségek teljesítésére a munkaviszonyban érintett bármely munkáltató kötelezhető. A kijelölt munkáltató a munkavállaló tekintetében adókötelezettségeit saját nevében teljesíti. A bejelentésben a kijelölt munkáltató bejelenti az ugyanazon munkaviszony tekintetében a további foglalkoztató adóazonosító számát, nevét, elnevezését, székhelyének címét, valamint a több munkáltató által létesített munkaviszonyban való részvétele kezdetét és a munkaviszonyból való kilépésének idejét.

A munkáltató, kifizető által kiadott igazolás adattartalmát az adóhatóság akkor fogadja el valósnak, ha az igazolás megfelel a magánokirat – törvényben meghatározott -formai és tartalmi követelményeinek, ezért a nem magánszemély munkáltató által kiadott igazolásról nem mellőzhető a cégszerű aláírás.

Most kell nyitakozni, ha munkáltatói adómegállapítást kérünk
Az igazolás átadása után, de legkésőbb január 31-éig kell az érintett munkavállalónak nyilatkoznia arról, hogy kéri-e a munkáltatói adómegállapítást. A magánszemélynek arról is nyilatkoznia kell, ha nem választja ezt a lehetőséget. Ezért jó, ha a 13M30-as igazolást nem az utolsó napon, január 31-én adja ki  a munkáltató.

Mit tartalmaz az összesített jövedelemigazolás?

A 13M30-as összesített igazolás jogcímenként részletezve tartalmazza azokat az összevonás alá eső adóköteles összegeket, amelyeket a munkáltató a dolgozónak 2013-ban kifizetett, illetve azon összegeket, melyeket az adóelőleg levonása során figyelembe vett, valamint az ezekből levont személyi jövedelemadó és adóelőleg összegét, a személyi jövedelemadó-előleg levonásánál figyelembe vett adóalap (például a családi kedvezmény), illetve adókedvezményeket. Az igazoláson fel kell tüntetni egyes – a törvényben meghatározott –, a munkáltatótól származó külön adózó jövedelmeket is, valamint egyéb olyan adatokat, melyek a magánszemély adóbevallásának, adónyilatkozatának elkészítéséhez szükségesek.

Az igazolás nem tartalmazza viszont az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulási (ekho) alapját és közterheit. Erről a kifizetéskor kell az igazolást átadni a magánszemély részére függetlenül attól, hogy munkaviszonyra tekintettel történt-e a kifizetés. Kiadható a NAV honlapján lévő minta alapján elkészített összesített igazolás is. Ha a magánszemély átvállalja a kifizetőt terhelő ekho megfizetését is, a kiadott igazolásnak a levont ekho összege helyett azt kell tartalmaznia, hogy a magánszemély átvállalta a kötelezettség teljesítését.

Az igazolás nem tartalmazza a 98%-os különadóval összefüggő adatokat sem. A különadónál a kifizető a magánszemélyt terhelő különadó megállapításakor állít ki igazolást a magánszemélynek

Ha a munkáltató nem társadalombiztosítási, családtámogatási kifizetőhely, akkor a társadalombiztosítási ellátási, valamint  a családtámogatási összegeket az igazolás nem tartalmazza.

Annak ellenére, hogy az igazolást a 13M30-as nyomtatvány szerinti adattartalommal kell kiállítani, a NAV nyomtatvány alkalmazása továbbra sem kötelező, annak adattartalmát és az adatok sorrendjét azonban be kell tartani. A jövedelemigazoláson feltüntetett sorszámok megegyeznek a 1353-as szja-bevallási nyomtatvány sorainak számozásával.

Az adónyilatkozattal kapcsolatos tájékoztatás

Az Szja törvényben meghatározott feltételekkel a magánszemélynek lehetősége van arra, hogy a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségének a 1353ADÓNYILATKOZAT benyújtásával tegyen eleget.
Az adóelőleget megállapító munkáltatónak, a kifizetőnek a kiadott összesített igazoláson (13M30) kötelező tájékoztatni a magánszemélyt arról, hogy jogosult-e az adónyilatkozat benyújtására.

A munkáltatónak, a kifizetőnek csak az igazolt bevételek tekintetében, a rendelkezésére álló adatok alapján kell megítélnie azt, hogy a magánszemély az adóévre jogosult-e az adónyilatkozat benyújtására vagy sem.
Az összesített igazolásnak tartalmaznia kell azokat az adatokat is, amelyeket az adónyilatkozat egyes soraiban fel kell tüntetnie a magánszemélynek.

Forrás: ado.hu

Login