Számviteli Szolgáltató Bt. oldalán

Várható termékdíj változások 2015

4

A következő Környezetvédelmi termékdíj bevallás időpontja: Január 20., még 16 nap

Jelenleg a Parlament előtt van és végső szavazásra vár a T/1705. számú, „az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról” elnevezésű törvényjavaslat, mely többek között módosítja a 2011. évi LXXXV. a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényt (továbbiakban: Ktdt.).

A törvényjavaslat szövege, és a Kombinált Nomenklatura elérhető a www.okopack.hu honlapon.

Ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy a jelenlegi javaslat az alábbi változásokat tartalmazza termékdíjas szempontból:

Három új termékáram került be a termékdíj köteles termékek közé, melyek az alábbiak:

–        az egyéb műanyag termék

–        az egyéb vegyipari termék

–        az irodai papír

A jogszabály szerint, az irodai papír definíciója a következő:

„információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra.”

Adott termék abban az esetben tekinthető termékdíj kötelesnek, ha megfelel a fenti definíciónak, valamint vámtarifaszáma megtalálható az alábbi felsorolásban:

Irodai papírok esetében

Megnevezés

Vámtarifaszám és

HR, KN alszám

Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra tekercsben vagy téglalap alakú ívben bármilyen méretben a végfelhasználó számára kiszerelve

kivéve: könyv alappapír

ex. 4802
Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra a végfelhasználó

számára kiszerelve

kivéve: könyv alappapír

ex. 4810
Regiszter, jegyzetfüzet (notesz), írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára papírból vagy kartonból

kivéve: a reklámhordozó papírnak minősülő termékeket

ex. 4820

 

Egyéb műanyag termékek esetében

Megnevezés

Vámtarifaszám és

HR, KN alszám

Műanyag művirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekből készült áru 6702 10

Egyéb vegyipari termékek esetében

Megnevezés

Vámtarifaszám és

HR, KN alszám

Szappanok, szerves felületaktív anyagok, mosószerek
Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív termékek és

készítmények folyadék vagy krém formájában, szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez és nem szőtt textília

kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek

ex. 3401
Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosókészítményeket is), és tisztítókészítmények, szappantartalommal is, a 3401 vtsz. alá tartozók kivételével

kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek

ex. 3402
Súrolókrémek és – porok és más súrolókészítmények

kivéve: a bruttó 50 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek

ex. 3405 40
Szépség- vagy testápoló készítmények
Hajápoló szerek 3305
Borotválkozás előtti, borotválkozó vagy borotválkozás utáni készítmények, dezodorok, fürdőhöz való készítmények, szőrtelenítők és máshol nem említett illatszerek, szépség- vagy testápoló szerek; helyiségszagtalanítók, illatosított vagy fertőtlenítő tulajdonságúak is 3307

Tekintettel a fentiekre, a csekély mennyiségű kibocsátó fogalomkörbe is bekerült a fent említett három termékkör:

–        egyéb műanyag termék: 2 kg,

–        egyéb vegyipari termék: 200 kg

–        irodai papír: 200 kg

Abban az esetben, ha a belföldi forgalomba hozó kibocsátása nem haladja meg a fent megadott mennyiségeket a tárgyévben, jogosult csekély mennyiségű kibocsátóként bejelentkezni a hatósághoz. Ennek összege mind a három felsorolt termékáram estében 4000 Ft/év.

További változás, hogy a reklámhordozó termékáram termékdíj átalánya 8000Ft/év-re emelkedik.

A termékdíj köteles termékek díjtételei megváltoznak, melyek összegét az 1. melléklet tartalmazza.

Új vámtarifaszámok kerültek be a termékdíjköteles termékek körébe, melyek a 2. mellékletben találhatóak meg.

A Ktdt. 3. §-a

„A környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség a termékdíjköteles termék forgalomba hozatala vagy saját célú felhasználása esetén keletkezik.”

a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) Nem minősül a (3) bekezdés d) pontja szerinti saját célú felhasználásnak, ha az újrahasználható raklapot a tulajdonos a 3/A. § szerinti engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetője számára — az engedélyezett bérleti rendszer keretén belül történ ő használat céljából — rendelkezésre bocsátja.”

A Ktdt. 3. § (6) bekezdése a következő e) – f) ponttal egészül ki:

„A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha – e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – a kötelezett belföldi vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy”

[…]

„e) a raklapot a 3/A. § szerinti engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetőjeként – a
3/A. § szerinti engedélyezett bérleti rendszer keretében történő használat céljából –
vásárolja meg,

f) a raklapot a 3/A. szerinti engedéllyel bíró bérleti rendszer üzemeltetője számára a
3/A. szerinti engedélyezett bérleti rendszer keretében történő használatra átadja.”

A Ktdt. 4. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„A termékdíjköteles termék tulajdonjogának”

[…]

„e) az általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott feltételek alapján
általános forgalmi adófizetési kötelezettséggel nem járó apport, jogutódlással
történő megszűnés vagy üzletág-átruházás keretében történő átadása”

 „nem minősül forgalomba hozatalnak.”

A Ktdt. 5. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„A termékdíj-kötelezettség – ha e törvény másként nem rendelkezik – saját célú felhasználás esetén

a) a saját célú felhasználás költségként való elszámolásának napján,

b) ha az a) pont alapján nem határozható meg időpont, az ügylet teljesítésének napján keletkezik.”

 „c) ha a külföldről behozott csomagolás esetén az a) vagy a b) pont alapján nem határozható meg az időpont, a csomagolás végleges lebontásának napján”

A Ktdt. 14. § (5) bekezdése e) pontja

„Szerződés alapján a termékdíj-kötelezettséget a kötelezettől

[…]

e) a csomagolószer

ea) első belföldi vevője vagy

eb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője,

ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből,

[…]

átvállalhatja.”

helyébe a következő rendelkezés lép:

„[…]

e) a csomagolószer

ea) első belföldi vevője vagy

eb) a d) pont szerinti értékesítés belföldi vevője,

ha csomagolást hoz vagy bércsomagoltatás keretében csomagolást hozat létre a csomagolószerből, továbbá ha az újrahasználható csomagolószer engedélyezett bérleti rendszerének szabályai szerint az újrahasználható csomagolószert bérbe adja”

[…]”

A Ktdt. a következő 40/F. §-sal, (átmeneti rendelkezéssel) egészül ki:

„40/F. § Az állami adóhatósághoz csekély mennyiségű kibocsátóként bejelentkezett kötelezettnek, ha az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi … törvénnyel megállapított termékdíjköteles termék esetében is csekély mennyiségű kibocsátónak minősül, a bejelentkezést nem kell újra megtennie.”

A Ktdt.

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, (lásd mellékletek)

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet, (lásd mellékletek)

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet (lásd mellékletek)

lép.

 

A Ktdt. 2. § 19. pontjában a

fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolása, a címke (ide nem értve a polivinilklorid műanyagból készült címkét) és a záróelem, továbbá az egyszer használatos ivópohár kivételével, továbbá a műanyag bevásárló reklám táska

szövegrész helyébe a

„kizárólag fémből készült fogyasztói (elsődleges) közvetlen csomagolása”

szöveg lép.

A Ktdt. 2. § 20. pontjában az

olyan csomagolószer

szövegrész helyébe az

„olyan kizárólag fémből készült csomagolószer”

szöveg lép.

A Ktdt. 3. § (2a) bekezdésében a

termékdíj raktárból belföldre történ ő kiszállítása

szövegrész helyébe a

„termékdíj raktárból belföldre — a tulajdonjog átruházásával — történő kiszállítása”

szöveg lép.

A Ktdt. 16/A. § (1) bekezdésében a

kereskedelmi egységgel ténylegesen

szövegrész helyébe a

„kereskedelmi egységgel, hajléktalan ellátó szervezettel, intézménnyel ténylegesen”

szöveg lép.

A Ktdt. 16/A. § (4) bekezdésében a

telephelyén magánszemély vevőtől

szövegrész helyébe a

„telephelyén végfelhasználó vevőtől”

szöveg lép.

 

Hatályát veszti a Ktdt.

3. § (6) bekezdés „belföldi” szövegrésze:

„A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha – e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – a kötelezett belföldi vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy […]”

5. § (5) bekezdése:

„A 3. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a csomagolás végleges elválasztásának a napján keletkezik a termékdíj-kötelezettség.”

Forrás: vamor.hu

Login